Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do P
pois2 conx.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. Conxunción temporal (‘logo que, despois que’)
En xeral, como conxunción temporal pois introduce unha cláusula en futuro de subxuntivo
20.10 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer, / nunca me Deus leixe i máis viver!||23.37 e prazer-mi-á máis én / ca de viver, pois i a vós fezer / prazer e min de gran coita poder / guardar||24.32 é, pois atal / ventura ei eu, mui mester / de morrer, pois a vós proug[u]er||29.12 que non pud’al ben / querer, poi-la vir, nen amar, / atanto lhi fiz de pesar||29.19 que, pois eu esto feito oer, / aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja, / por nulha ren, de cometer||73.19 ca, pois eu morrer, logo dira ‘lguen, / senhor fremosa, por que e por quen / eu fui assi aa mort’achegado||81.18 e, pois eu a morrer ouver, / toda via penhor querrei / filhar por mí||81.22 E, pois lh’eu est’ome tolher, / faça-m’ela mal se poder||84.3 e d’aver ben / me partirei, poi-la non vir||93.5 que sei de pran que, pois morrer, / averei gran coit’a sofrer / por vós como mi agora ei||96.24 Mais per qual guisa poderá / os seus olhos dela partir / ome coitado, poi-la vir?||119.10 mais, pois i foren, dormirán||126.28 morrer-lhis-ei, pois vos non vir||136.19 E, pois-la vir, ... / ..., / ben terrei eu que escapara én||137.15 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.21 ca, mia senhor, de qual guis’averei / ben deste mundo, pois me for d’aquen?||137.23 Ca perderei quanto prazer me ven, / pois vos non vir||137.26 E direi-vos, fremosa mia senhor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei||140.25 e én lhe dizer qual tort’ei / e non lho negar, pois i for, / e ela faça como vir||145.10 matar-m’-á el, pois esto for||148.23 e veeredes, pois meu filho for / neto de Gueda, con condes mizcrado!||153.2 e pero sei que, pois ant’ela for, / non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu averia sabor||153.7 e pero sei que, pois m’ant’ela vir, / non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu poderia guarir||159.7 E que farei eu, pois non vir / o vosso mui bon parecer?||161.5 e, mia senhor, gran dereito farei, / pois eu de vós os meus olhos partir / e os vossos mui fremosos non vir||163.14 E, pois mi o voss’amor matar, / dizede-me, que prol vos á?||165.10 e, pois m’eu for e me sen vós achar, / senhor fremosa, que farei enton?||171.9 e, pois me tever i / en sa prison, sempre eu esto direi: / ...||175.29 todo lh’escaescerá, / ca, pois vir, ..., / o seu fremoso parecer enton, / demo xo lev’o que lh’al nembrará!||181.19 ca sei de pran que, pois eu morto for, / log’esta coita perderei enton||193.14 ca ben sõo sabedor / d’aver gran coita mentre vivo for, / pois non vir ela||209.3 e, pois eu por vós morto for, / non mi-o poderedes fazer||209.22 ca non / mi-o faredes, eu ben o sei, / pois eu morrer, por tal razon||240.10 quantas cousas son / eno mundo non mi an de guarecer / de morte, pois lhe non ousar dizer / o ben que lh’eu quero||249.4 Pois souber mui ben ca morri / por ela, sei ca dira assi: / ...||262.7 Ai eu, cativo, que non poderei / prender conselho, pois sen vós ficar!||262.17 E os meus olhos non poden veer / prazer, enmentr’eu vivo for, per ren, / pois vos non viren, meu lum’e meu ben||266.26 pois eu morto for, / tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||269.22 E esta dona, poi-lo non souber, / non lhe poden, ..., / Deus n[e]n ar as gentes culpa põer||320.3 mais quero-lh’al rogar e, pois souber / que lh’al rogo, al me dara log’i||339.11 e ficará desemparad’enton, / pois m’end’eu for, que mia senhor fez ir||355.10 os que viveren, pois eu morto for, / praz-me muito porque non s[aben] r[en / de que moiro nen como nen por quen]||363.3 ca sei, de pran, pois m’eu partir, / que mi averra, per bõa fe: / ...||363.7 E, pois partir os olhos meus / de vós, ..., / e vos non viren, sei eu ben / que mi averra, senhor, par Deus: / ...||368.4 e, pois eu for i, / querrei-me de mui gran medo quitar / que ei dela||368.11 mais agora ja non / averei medo, pois ant’ela for||371.26 des i direi, pois so os couces for: / ...||372.8 E, pois souberen qual coita sofri / por vós, senhor, muito mi pesará||372.15 E, pois eu vir, senhor, o gran pesar / de que sei ben que ei mort’a prender, / con mui gran coita averei a dizer: / ...||375.18 ar sei, ..., / que non faredes mal por én, senher, / ..., / pois eu de vós mal nen ben non ouver||382.20 e, pois ficardes con el des enton, / coçar-vos-edes con a mão do peixe||403.9 e non avera i al, pois eu for, / que non aja gran pesar a prender / de me partir de vós per nulha ren||412.10 muit’é ben saberen, pois eu morrer, / que moiro con dereit’; ...||412.13 mais mal baratará, / pois eu morrer, quen mia senhor vera||424.8 E, pois lh’esto disser, u mi-a mostrar, / rogar-lh’-ei que mi dé mort’; ...||429.10 pois i / for, veerei sa irmana||430.20 ca non averei, pois eu morto for, / tal coita qual ei no meu coraçon||457.1 pois fordes n[a] alcaria / e virde-la azeitona, ledo seeredes esse dia||457.6 Ben sei que seeredes ledo, pois fordes no Exarafe||457.11 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares / e virdes as azeitonas jazer per esses lagares, / trilha-las-edes [ena] pia con esses ca[l]canh[a]res||461.14 bõos talhos en Espanha metestes, pois i chegastes||464.2 Ben sabia eu, mia senhor, / que, pois m’eu de vós partisse, / que nunca veeria sabor / de ren||495.12 porque sei que vos farei tal / mingua qual fez omen leal / (...) / a quen ama, pois morto for||498.7 ou que salva lhi cuidades fazer / da mia morte, pois per vós morto for?||561.6 e ben o pod’acabar, / pois end’o poder oer||572.6 e faz gran razon / meu amigo de trist’andar, / pois m’el non vir e lh’eu nembrar||593.7 mais que gran coita d’endurar / mi sera, pois me sen vós vir!||593.10 e, pois m’eu for daquesta vez, / o vosso mui ben passará||593.17 mais, pois u vós fordes non for, / o que morrerá eu serei||634.3 Ora, senhor, tenho muit’aguisado / de sofrer coita grand’e gran desejo, / pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||684.19 E, poi-lo eu disse[r], per bõa fe, / pesar-vos-á, pois souberen quen é||684.20 E, poi-lo eu disse[r], per bõa fe, / pesar-vos-á, pois souberen quen é||685.21 ca, pois sen vós for, / non poderei viver, per bõa fe||686.19 E, pois vos eu tornar qual vos achei, / pesar-mi-á én, mais pero vingar-m’-ei||701.10 non lho [a]guisarei, pois non souber||717.8 e, pois vos partirdes / d’aqui, máis mui ben vingada / serei de vós||742.18 E, pois m’oiren, outorgar-mi-o-an||759.15 mais, poi-la dona seu amig’oer / (...), / aqueste mundo [x’ést’a melhor ren / das que Deus fez a quen El i faz ben]||771.14 Ora vejamos o que nos dira, / pois veer viv’e pois sandeu non for||771.14 Ora vejamos o que nos dira, / pois veer viv’e pois sandeu non for||801.22 mais quite sera de ben, / pois el for de mí partido||840.7 e de mí, senhor, por Deus, que sera, / poi-lo coraçon migo non levar?||840.8 Poi-lo meu coraçon vosco ficar, / ai mia sen[h]or, pois que m’eu vou d’aqui, / nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||857.19 E, pois m’eu for, mia senhor, que sera||867b.10 e quen tristur’ou malandança / quer non lhe dé Deus al, pois s’én pagar||882.27 que entenda, pois meu cantar oir, / o que non posso nen lh’ouso a dizer||898.27 pois i pesar a mia senhor fezer, / coit’averei que par non avera||898.31 e o que sén ouver, / pois-lo souber, nunca m’én cousirá||910.3 Que doo que agora ei / dos meus olhos polo chorar / que faran, poi-los eu levar, / senhor, u vos non veerei||911.14 Ben tenh’eu que m’estranhará / esto de vós, poi-lo disser||926.27 que vo-la demandará por min Deus, / pois eu morrer||944.6 mais Deus, que sabe ben que ést’assi, / pois eu morrer, demande-lho por min||971.11 e por que non, pois escudeiro for?||984.15 ca, pois eu por ela morte preser, / non me diran que dela ben non ei||1006.6 mais eu morta serei, / pois el morrer por mí, por el logo i||1006.12 mais eu morrerei, madr’e mia senhor, / pois el morrer por mí, por el de pran||1034.5 dized’ora, por Deus, ..., / pois eu mal quiser a quen mi quer ben, / se querrei ben a quen mi quiser mal||1064.13 e, pois eu oer / por mia senhor mort’a prender, / Deus, ..., / mi-a leix’ant’ũa vez veer||1064.19 pois eu poder / veer o seu bon parecer, / por én gran ben mi per-fara||1074.20 e, pois-las souberen, julgar-nos-an||1074.27 que, pois-la souberen, conhocer-lh’-an / melhoria quantas no mundo son||1089.20 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1100.33 e, pois for a romaria acabada, / aqui, ..., / cuido-[m’eu], ..., / ir-m’-ei vosc’...||1105.3 Meus amigos, non poss’eu máis negar / o mui gran ben que quer’a mia senhor / que lho non diga, pois ant’ela for||1159.4 e, pois eu logo por el ar morrer, / maravilhar-s’-an todos d’atal fin||1159.10 mais, pois eu logo por el morta for, / mara[vilhar-s’-an todos d’atal fin]||1229.11 e, pois el souber esta razon, / sei eu que log’aqui migo sera||1230.15 mais, pois mo ouveren dito, / cuid’eu que entend[er]ei, / no cantar que diz que fez / por mí, [se o por mí fez]||1237.13 e, pois vo-l’eu disser, / vós vos terredes con qual m’eu tever||1239.16 que, pois Deus vos amigo dar quiser / que vos muit’am’e vos gran ben quiser, / ben lhi devedes fazer e non mal||1242.11 e ben sei / o mal que nos deste preit’averra, / pois lh’entenderen||1242.13 ca, poi-lo souberen, el partid’é / de nunca ja máis viir a logar / u me veja||1249.15 pois non poder, non lhi farei prazer||1262.2 e, pois eu vosco for, / mui leda irei, amigo, / e vós ledo comigo||1382.15 E, pois lhi Lop[o] ouver citolado, / ..., / diz que é mui corredor aficado||1398.23 E se mi Deus a mí desse poder / qual oj’el á, pois morrer, de viver, / ja máis morte nunca temeria||1416.17 mais, pois esto for, se quis[er] filhar / seu conselho, pode ben guarecer / se se ben guardar||1433.15 E, pois julgardes como vos trobei, / e ar chamad’o comendador i||1443.17 Mais dizede: por que lho sofrerei / a Pedr’Amigo se me mal disser / de meus mesteres, poi-los ben fezer?||1450.13 pois veer o Antrecristo, / verra con el per caminho||1476.22 E, pois mercarde-lo al, logo cedo / vo[s] amostr’a roupa que vos dara||1478.11 e, pois aqui vee-la invernada, / maravilha sera se vos guardar / ũu dia poderdes de vos molhar / so ũa mui boa capa dobrada||1526.5 ca, pois el-rei o dereito catar, / sei [eu] que vós non podedes errar / que a muit’alto logar non pojedes||1526.14 e, se desto non quiserdes minguar, / pois vos alçaren, alçado seredes||1538.17 ca, pois eu por vós morto for, / que ben mi podedes fazer?||1564.14 ca diz que morará ali mal e lai, / poi-la manceba sigo non ouver||1569.13 por que non entendedes / que o seu preço e o seu valor / todo noss’é, pois emperador for?||1570.23 todas taes son / que, pois viren que non amades al / senon elas, logo vos faran tal / qual fez a min ũa||1609.17 E, poi-la velha puta probe for, / non a querra pois nulh’ome catar||1618.5 pois amarela nen parda non for, / a pran sera a Besta Ladrador||1618.20 pois nós morrermos, non for / non [...]||1637.15 E, pois o fundamento aberto for / alt’e ben batudo, pode lavrar / en salvo sobr’el||1637.17 e, pois s’acabar, / estara da madeira sen pavor||1663.26 e, pois tod’esto ben souber, / guarra assi como poder||1664.23 Ca sol viver non poderei, / pois m’ela de sí alongar||1666.16 Nen os mouros, a meu cuidar, / poi-la viren, non a querran||1673.29 E, pois end’as novas souber, / tan ben poss’eu, ..., / come un gran palmeiro chufar||1678.10 [E] conselha-me mia senhor / como se ouvess’a levar / de min algo, pois mi-o achar
Pois, cando temporal, ás veces introduce unha cláusula con verbo en presente ou pretérito de subxuntivo
174.17 ca non sei eu quen tal poder ouvesse, / pois mia senhor visse, que lhe soubesse / dizer qual coita, pois-la vi, mi á dada||256.4 pois fossedes én sabedor, / doer-vos-iades de mí||358.11 e, pois eu ido fosse, ele chegasse / u de chegar eu ei mui gran sabor||464.4 Ben sabia eu, mia senhor, / que, ..., / que nunca veeria sabor / de ren, pois vos eu non visse||882.25 se viss’ela o meu coraçon tan ben / com’el ela, dever-s’-i’a doer / del e de min, poi-lo viss’, ...||1324.10 «Per com’el cea, / pois eu fiqu’en ‘Stremadura, / ..., / el vaa-s’en boa ventura!»||1375.25 Os trobadores e as molheres / de vossos cantares son nojados, / a[s] ũa[s] por que eu pouco daria, / pois mi dos outros fossen loados
Cando o tempo verbal da cláusula subordinada é un tempo indicativo (de presente ou de pretérito), existe tamén un matiz causal
10.22 a máis mansa que nunca vi / nen máis sen sanha, pois naci||14.51 ca per ren non poderia, / pois me deit’, adormecer||63.19 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe, / ca me fezestes, pois vos vi||98.5 e, poi-la vi, assi mi aven / que nunca lh’ouso dizer ren||135.18 Nen sera tan preguntador / nulh’ome que sábia de min / ren per que seja sabedor / [d]o ben que vos quix, pois vos vi||140.3 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro, pois nasci||145.12 e quen vos vir desamparar / min, que fui vosso pois vos vi, / terrá que faredes assi / depois a quen s’a vós tornar||147.10 que lhe non queira valer i, / qual eu filhei, que, poi-la vi, / sempre me teve na maior / coita das que no mundo sei||150.19 E, poi-la eu vi, sempre a vi punhar / en me de seu preito e de sí quitar||169.1 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||174.18 que lhe soubesse / dizer qual coita, pois-la vi, mi á dada||174.23 E ben coid’, ..., / que, pois fosse u a podesse veer, / que ren do meu nen do seu non dissesse||177.3 Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi, / per boa fe, u a non vi||184.1 Senhor fremosa, pois vos vi, / ouve tan gran coita d’amor / que non fui ledo nen dormi||188.20 ca, poi-la vi, / nunca m’ar paguei d’outra ren / senon dela||188.25 que todo quant’aver cuidei / dela, poi-la vi, ei-o én||192.5 e, poi-la vejo, vedes que mi aven||192.9 ca, poi-la vejo, non lhe digo nada / de quanto coid’ante que lhe direi / u a non vej’, ...||192.13 Ca, poi-la vejo, coido sempr’enton / no seu fremoso parecer||227.16 per bõa fe, pois lh’eu tod’est’oi, / nunca lh’ar pude rogar des ali / por nulha ren do que lh’ante rogava||244.2 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||259.27 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||274.12 poi-la eu vi, nunca vi tan amada||275bis.8 e, pois-la vi, non lh’ousei ren dizer||298.4 e, pois i vou, / non lh’ouso dizer nulha ren, / pero lhe quero mui gran ben||298.16 mas, pois m’ant’ela vej’estar, / non lh’ouso dizer nulha ren, / [pero lhe quero mui gran ben]||299.14 E des quand’ela fosse sabedor / do mui gran ben que lh’eu quis, poi-la vi, / ..., des i / terria-m’eu que estava melhor||308.4 poi-la non vejo, me ven / tanto mal que non sei quen / mi-o tolha||310.13 e, pois me viu mui coitado d’amor, / prougo-lhe muit’e non m’er quis catar||310.20 e, pois viu que seu amor me forçou, / leixou-m’assi desemparad’andar||315.4 se, pois fui nado, nunca dona vi / tan fremosa||331.17 pois m’esto dizen, dizen-m’assi al: / ...||346.9 pois me levo, sol non é en preito / que cuid’en al||374.8 e desej’e cuidado / que ouvi dela, poi-la vi, levado||456.11 E, pois ali o liou, / estendeu-se e bucijou||483.15 porque foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares||616.1 Amigo, pois vos non vi, / nunca folguei nen dormi||616.7 Pois vos non pudi veer, / ja máis non ouvi lezer||635.4 mais, pois entendi / que lhe prazia de me mal fazer, / log’eu des i desejei a viver||635.10 mais, pois, amigos, eu fui sabedor / que lhe [prazia de me mal fazer, / log’eu des i desejei a viver]||635.16 mais, pois, amigos, ben cer[t]o fui eu / que lhe prazia [de me mal fazer, / log’eu des i desejei a viver]||702.12 ca ‘ssi lhe praz / de me veer, que, pois naci, / nunca tal prazer d’ome vi||722.5 eu, pois fui nada, nunca ouv’amor / nen quig’amig’en tal razon aver||763.2 Amigas, tamanha coita / nunca sofri, pois foi nada||765.10 mais, po[i]-la moça filhou seu logar, / de parecer venceu quantas achou / [ũa moça que x’agora chegou]||765.16 mais, poi-la moça i pareceu, / de parecer venceu quantas achou / [ũa moça que x’agora chegou]||788.3 e ar dix’eu, pois m’én parti, atal: / ...||852.3 e, pois vos vi, log’i tanto cuidei / que non era cuidado pera mí||861.16 E, pois m’espertei, foi a Deus rogar / que me sacass’aqueste sonh’a ben||886.24 E tod’aquest’eu padeci, / ca mui gran coita per-levei, / pois me de mia senhor quitei||949.16 e, mia senhor, pois mi-as foron mostrar, / a máis fremosa de quan[tas eu vi, / long’estava de parecer assi]||951.9 punhei de as cousir, / e, poi-las vi, estive cuidando / en vós, senhor||981.14 senhor, en tal ora vos vi / que nunca dormi nada / nen desejei al nada / senon vosso ben, pois vos vi||1072.19 mais tal senhor am’eu que, poi-la vi, / sempre por ela gran coita sofri||1100.3 que, pois fui nado, nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor||1106.6 e non lh’ousei dizer / de quanta coita por ela sofri / nen do gran ben que lhe quis, poi-la vi||1176.15 ca nun[ca] fuste de min partido, / pois meu amigo foi d’aquend’ido, / atá que ven meu ben e meu lume / e meu amigo||1184.4 pois m’el vio consigo, / foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1184.10 mais, pois m’el viu u m’estava asperando, / foi el tan ledo||1195.5 e, pois faz esto, manda-m’escolher||1232.11 e, pois por aquela dona trobou, / cada [que] quis sempre migo falou||1241.9 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben, pois naceu, nunca nen ũa vez||1250.12 e assi faz quen non é sabedor / de saber ben, pois lho Deus dá, sofrer||1257.9 nunca lho quix, pois naci||1270.7 Non lho mereci eu nunca, pois foi nada, / madr’, ...||1366.39 e, pois lha ouvi dada, / ..., / [comecei / aqueste cantar da egoa]||1387.8 E, pois a dona Caralhote viu / antre sas mãos, ouv’én gran sabor||1392.2 Maria Balteira, por que jogades / os dados, pois a eles descreedes?||1395.24 E ora ainda mui grand’infançon / si quer foder, que nunca foi sazon / que máis quisesse foder, poi-lo eu vi||1405.14 Oi dizer por vós que á sazon / que ve[e]des quanto, pois me deito / e dormesco e dórmio ben a feito||1427.3 e, pois fodo, ..., / fic’end’afrontado ben por tercer dia||1435.22 ca a velhece, / pois crece, / sol non quer sandece||1453.8 E, mia senhor, per boa fe, / pois soubestes que vos amei, / me desamastes||1453.14 Meu coraçon non se partiu, / pois vos viu, de vos muit’amar||1469.1 Meus amigos, pois me Deus foi mostrar / a mia senhor, ..., / trobei eu sempre polo seu amor||1487.8 E, pois-lo el ouve muito catado, / diz: ...||1498.3 ca nunca viu prazer, pois foi aqui / o conde, nen veerá mentr’el i for||1528.23 e, poi-lo outorgou / o patriarca, des i mal levou / sobre sí quanto se fez en Jaen / e en Eixares||1571.7 Diss’el, poi-lo jantar foi dado: / ...||1573.4 Eles nunca, pois naceran, foron pegureiros||1579.4 e, pois vẽo outro dia, / enlinhó-o||1579.9 e, pois vẽo a Santaren, / enlinhó-o||1579.14 e, pois morreu Don Martinho, / enli[inhó-o]||1579.19 e, pois vẽo a cas d’el-rei, / enlinhó-o||1587.26 E non sabemos, de-los tempos d’ante, / tan bõo meestre, pois aqui chegou, / que tan ben leve seu preç’adeant[e] / per maestrias grandes que usou||1645.4 D’un tal ricome vos quero contar, / ..., / de como foi a vila a refeçar, / pois o ricome na vila entrou||1645.11 Ricome foi que nos Deus enviou, / que nos non quis assi desamparar, / que nos a vila assi refeçou, / poi-lo ricome vẽo no logar||1645.19 ca, pois este ricom’entrou aqui, / nunca maa careza entrou i / mentr’o ricome na corte morou||1655.22 E, pois el diss’esta razon, / non ouv’i molher nen baron / que por el dar quisesse ren
2. Conxunción causal (‘porque, xa que’)
1.31 e por én vos rog’eu, Amor, / que me façades dela aver / algun ben, pois vó-lo poder / avedes||2.7 Mal grad’aja, pois canta[n]do / nós aqui danças fazemos||3.18 a morrer me conven, / pois vivi tanto sen tornar ali / u ela é||4.9 e, pois eu demoro / en seu amor, por Deus, de mí / aja mercee||5.2 Ledas sejamos oj[e]-mais / e dancemos, pois nós chegou / e o Deus connosco juntou||5.10 e dancemos a nos[s]o sén, / pois-lo avemos en poder||6.1 Pois mi non val d’eu muit’amar / a mia senhor, nen a servir, / ... / ..., / ... / ..., / ja eu chus non a negarei||6.32 e tenho que ben me vinguei, / pois-la en concelho averg[o]n[h]ei||9.2 Se soubess’a mia senhor como a mí plazeria / d’eu morrer, pois-la non ei, log’eu non mor[r]eria||12.3 mal me soube d’afan guardar, / pois ela nunca soub’amar||13.3 Que me non podesse forçar / cuidei eu de meu coraçon, / pois me sacara de prison||15.16 tod’est’eu faço e non faço cordura, / pois me vós non queredes gradecer||18.1 Pois me fazedes, mia senhor, / de quantas cousas no mund’á / desejos perder||18.8 nen al nunca desejarei / no mundo senon vós, senhor, / ou mia morte, pois me vós ben, / senhor, non queredes fazer||18.19 que nunca eu de vós parti / meu coraçon, pois vos amei||18.22 e farei meu mal, / e faça-[o] ja, pois Deus quer||18.28 nen sairei / por al de coita, pois Deus quer||23.1 Pois eu d’atal ventura, mia senhor, / contra vós sõ[o] que non ei poder / de falar convosc’e vos entender||23.24 e, par Deus, se me dar / quiser mia morte, que m’ei mui mester, / pois me de vós, mia senhor, dar non quer / ben||23.27 non por meu ben, mia senhor, mais por meu / mal, pois por vós [a]tanto mal me ven / quand’eu non ei ja poder d’endurar||24.4 Oimais non sei eu, mia senhor, / ren per que eu possa perder / coita nos dias que viver, / pois vós non avedes sabor / que vos eu diga nulha ren||24.17 E, pois a vós pesa, de pran, / de que convosco comecei, / guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan||24.21 guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós, senhor, pois me non val / contra vós serviço nen al / que vos faça||24.30 é, pois atal / ventura ei eu, mui mester / de morrer||27.5 que non / sei osmar guisa nen razon / por que lhi máis possa guarir, / pois ora non ei poder d’ir / i nen poss’én meu cor partir||27.9 Gran sandece me fez fazer / por tal dona ir ben querer, / pois non ei ja sén nen saber / per que lh’oimais possa guarir||28.5 porque temi / sempr[e] o que m’ora dara / a[s] coitas, pois vos vejo ja||28.22 E, pois me vos Deus, mia senhor / fremosa, tan en poder deu, / por El, que vos fez, vos rog’eu / (...) / que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||30.3 Ora tenh’eu que ei razon / de me queixar a mia senhor, / pois sabe ja quan grand’amor / lh’ei||31.9 Por que vos ei eu, mia senhor, / a dizer nada do meu mal, / pois desto sõ[o] sabedor / segurament’, ...||31.15 mais, pois de coita sofredor / soo, non vo-lo ei a diz[er]||31.19 Pois eu entendo, mia senhor, / quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei, non vos falar[ei] én||35.5 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’e pois ora non quer / que vos veja quando m’é máis mester, / mia senhor fremosa, de vos veer||35.11 non me vos ir enton mostrar, senhor, / e, pois me vos mostrou, non vos guardar||37.11 po[i]-la que non fosse nada / por mí é tan alongada / de min que non sei mandado / dela nen de mia fazenda||37.26 ben cuid’eu que morte prenda / con atan longa espada, / poi-la mia senhor nembrada / non quer aver outorgado / que melhor’én mia fazenda||39.13 E, pois vos Deus atan nembrada fez / que non falecedes, senhor, en ren, / senhor, ar nembre-vos algũa vez / en que gran coi[ta] mi o voss’amor ten||44.3 Muito per-á ja gran sazon / que mia senhor mui gran pesar / non oiu, pois me fez quitar / d’u ela é||44.10 mais, pois m’eu de lá vin, de pran / nulh’ome non lh’ar disse ren / [senon con que lhi fosse ben]||44.16 mais pero, pois me de lá vi[n], / nulh’ome non lh’ar disse ren / [senon con que lhi fosse ben]||46.35 mais leixar-me-vos-ei matar, / pois m’outro conselho non sei||47.18 E veeredes qual amor / vos eu fazia, pois partir / me vin de vós||48.14 cuido que lho non quisesse, / tan muito me despaguei / dela, poi-la cinta achei||48.21 ca tenho que baratei / ben, pois me dela quitei||52.12 e poi-lo eu desta guisa ei, / por Deus, meted’o coraçon, / ..., en vos prazer||53.14 senhor, nunca eu ja culpa averei / de non amar, ..., / senon vós, pois me vos Deus fez veer||54.8 E, pois vos eu máis a ve[e]r no[n] ei, / quant’eu máis cedo podesse morrer / ta[n]to m’a mí máis devia a prazer!||55.3 que, pois me non fazedes ben, / que me non fezessedes mal||56.7 senhor, eu sõ[o] maravilhado / porque pod’ome seer guardado, / pois vos ja vee, de vos ta[n] muit’amar||56.23 E, senhor, por Deus, que vos fez nacer, / pois vos eu ja ren non ei a custar, / e que perdedes d’eu vosso seer / ou de vós do meu ja-que m’[e]mentar?||58.10 mais sei-m’end’eu pouco doer, / pois, u vos vejo, tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||60.3 pois a mí non pode valer / ren contra vós, e que far[ei]||69.19 e, pois mi assi de vós aven, / ome seria eu de mal sén / se non punhass’en vos veer||71.7 mais poi-l’eu non sei, que me val?||73.12 pois a mí contra vós mester non ten / nulha cousa, dizede-me ũa ren: / que farei eu, desaconselhado?||75.13 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver, tan mal dia vos vi||78.4 e moiro por morrer, / pois non vej’ela||78.13 nen me val ela porque ja perdi / o sén, pois por ela ensandeci||84.8 E, pois me dela faz partir, / non lhe quero ja sofrer ren||84.22 E, pois me Deus poder non dá / de me per al ren defender, / est’averei a fazer ja||86.27 e Deus, se me quiser valer, / por min, poi-la ten en poder, / fara-lh’aver coita d’amor||88.5 e ora non / ei eu ja daquest’o poder, / pois outro ben, senhor, non ei / senon quando vos vej’, ...||88.14 ir-m’-ei d’aquend’e morrerei, / senhor, pois vos praz d’eu morrer||90.5 e, pois conselho non achei / e en vosso poder fiquei, / non vos pes ja de vos amar||93.13 ben sei / que non a ei nunc’a perder, / pois vosso ben non poss’aver||93.28 pero non o ousei fazer, / erg’ora, pois me vou d’aquen||95.26 pois m’ela perdõar non quer, / Deu-lo sab’, é-me mui mester / oimais mia morte ca viver||97.3 Ora non poss’eu ja creer / que omen per coita d’amor / mor[r]eu nunca, pois na maior / viv’eu que pod’Amor fazer / aver a nulh’omen per ren||97.6 e, pois eu vivo, non sei quen / podesse nunca del morrer||100.9 ca non poss’eu coita sofrer / por al, senhor, pois m’alongar / queredes vós de vos veer||100.14 nen Deus non me pode tolher / coita sen [eu] ante morrer, / pois me non quer vosso ben dar||102.3 e, pois vós queredes assi, / quero-a eu toda sofrer||102.7 ca eu ja non lho rogarei, / pois vejo que non mi á mester!||102.10 pois ja non pos[s]’al fazer i, / faça de min o seu plazer||102.22 E, pois me contra vós non val / Deus nen mesura nen amor / que vos eu ei des que vos vi, / amar-vos-ei sempre, senhor||104.27 Mui sen ventura per-serei / se lho agora ja negar, / pois vejo que moiro d’amor||107.30 mais, pois vejo que morrerei, / verdade vos quero dizer: / ...||108.60 prazer / prender / poss’eu, pois esto cobrarei||110.6 e, pois assi é, praz-mi con mia morte||116.25 Por én, senhor, cousimento seria / e mesura grand’, ..., / de mi fazerdes vós ben algun dia, / pois tanto mal me fazedes levar||117.17 pois Deus non quer que eu faça cordura, / fazed’i vós cousiment’e mesura!||124.14 Pois eu, mia senhor, d’alfaia / nunca de vós ouve nen ei / valia d’ũa correa||126.20 ca eu como vos fugirei, / pois estes, de que tal med’ei, / me non leixan de vós partir?||126.22 E, pois m’alhur non leixan ir, / estar-lhis-ei, mentr’eu poder, / u vos vejan||129.28 que ei pavor / de que tẽen, senhor, por mal / de quen a seu ome non val, / pois poder á de lhe valer||129.29 E, pois vos outro ben non fal, / por Deus, non façades atal / torto qual oiredes dizer||131.13 pero non m’ei del, pois viv’, a partir, / e non me quer matar a meu prazer||131.20 Pois m’esto faz e matar non me quer, / por que lh’ei eu tal vid’a gradecer?||132.18 Que farei eu con tanto mal, / pois vosso ben tod’é meu mal?||132.19 Pois ést’assi, / morrer assi / com’om’a que senhor non val / a cuita tal||133.1 Senhor fremosa, pois me non queredes / creer a cuita’n que me ten Amor, / por meu mal é que tan ben parecedes||133.7 e por meu mal vos vi, / pois meu mal é quanto ben vós avedes||133.8 E, pois vos vós da cuita non nembrades / nen do afan que m’Amor faz prender, / por meu mal vivo máis ca vós cuidades||133.14 e por meu mal fiquei / vivo, pois vós por meu mal ren non dades||133.17 que farei eu, pois mi-a vós non creedes?||133.21 Que farei eu, pois me vós non valedes?||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||135.19 e, pois vos praz, nega-lo-ei / mentr’o sén non perder||137.12 ca, pois vos vejo, de tod’eu ben ei||138.24 e porque me seria mui melhor / morte ca máis esta coita sofrer, / pois non mi á prol de vo-la eu dizer, / nen vos faz outr’én por min sabedor||138.31 queixar-m’-ei sempre de vós e d’Amor, / pois conselh’outro non poss’i prender||139.1 Senhor, pois Deus non quer que min queirades / creer-la coita que me por vós ven, / por Deus, creede ca vos quero ben||140.15 E, pois dereito nen senhor / non me val i, e que farei?||146.21 senhor fremosa, se vos aprouguer, / pois m’el por vós força, que o forcedes||146.22 E, pois nos ambos en poder tẽedes, / non me leixedes del forçad’andar||148.1 Pois boas donas son desemparadas / e nulho ome non nas quer defender, / non as quer’eu leixar estar quedadas||148.6 mais quer’én duas per força prender, / ..., / pois non an ja per quen sejan vengadas||149.1 Pois non ei de Dona ‘Lvira / seu amor, e ei sa ira, / esto farei, sen mentira||149.4 pois me vou de Santa Vaia, / morarei cabo da Maia||151.7 [E] pois o d[ormir] e o sén perdi, / Nostro Senhor, e como non morri / como mor[r]e quen non á proveito / de morrer nen se queria vivo?||152.26 e, pois Amor non me leixa partir / da mia senhor nen daqueste logar, / quen m[e] q[uiser] v[enha]-m’[aqui] b[uscar]||156.3 e, pois vo-lo Deus faz aver / e quantas outras cousas son, / en que teedes por razon / de me leixar morrer d’amor?||156.15 E, pois me vos Deus quis most[r]ar / aqui, direi-vos ũa ren: / ...||157.7 [E], pois entendo que vos praz, senhor fremosa, d’eu morrer, / quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||159.19 Pois mi assi força voss’amor / e non ouso vosco guarir, / ..., / eu, ..., / querria-me de vós saber, / senhor fremosa, que farei||161.19 E, pois vos Deus fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son, / por mal de min e do meu coraçon, / com’averei ja do mundo sabor||162.2 Ora vej’eu que me non fara ben / a mia senhor, pois me mandou dizer / que me partisse de a ben querer||163.3 Que prol vos á vós, mia senhor, / de me tan muito mal fazer, / pois eu non sei al ben querer / no mundo nen ei d’al sabor?||166.17 Pois Deus, que mi-a fez muit’amar, / non quer, ..., / máis a Deus rogarei por én||166.24 E ben dev’eu ant’a querer / mia morte ca viver assi, / pois me non quer Amor valer||168.3 Ai mia senhor, ..., / averei mui ced’a morrer, / pois vosso ben non posso aver||168.8 E praz-me, ..., / de morrer, pois ensandeci / por vós||169.19 E, pois Amor á sobre min / de me matar tan gran poder, / ..., / rogarei mia senhor assi||170.3 e, pois me deles non poss’amparar / nen me leixan encobrir con meu mal, / direi-lhes eu a verdade e non al||170.17 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos||173.1 Pois contra vós non me val, mia senhor, / de vos servir nen de vos querer ben / maior ca min, ..., / valha-me ja contra vós a maior / coita que sofro por vós||174.3 ca, pois tan coitado / jaço morrend’, alguen se doeria / de min||176.18 pois eu, cativo, desaconselhado, / sen no meu grado vos quero gran ben, / dizede-me por que vos pesa én||178.9 Mais, amigos, mal dia fui por mí, / pois me por ela tan gran cuita ven||179.18 e con mia morte ja me prazeria, / pois non vej’ela, que por meu mal vi||185.2 Nostro Senhor, e por que mi fezestes / nacer no mundo, pois me padecer / muitas coitas e mui graves fezestes||185.23 Dou o gran mal que Vós a min fezestes, / pois mi-a fezestes tan gran ben querer||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son, / dizede-mi ora, ...||190.10 dizede-mi ora, ..., / pois vos eu outro mal non mereci, / mia senhor fremosa, que prol vos ten / [a vós de quanto mal me por vós ven?]||190.16 mais, pois per vós tan muito de mal ei, / mia senhor fremosa, que prol vos ten / [a vós de quanto mal me por vós ven?]||193.6 e, pois mi aquesto fez Nostro Senhor, / ar fez ela morrer||197.27 e, pois me vej’en tal coita viver, / Deus me cofonda se viver querria||199.16 E faço-m’eu delas maravilhado, / pois mi non an conselho de põer||200.3 Ora vej’eu que xe pode fazer / Nostro Senhor quanto xe fazer quer, / pois me tan bõa dona fez morrer||200.6 e nunca me Deus valha, poi-la vi, / se me non fez tod’al escaecer||201.4 Non me poss’eu, mia senhor, defender / que me non mate cedo vosso amor / se m’eu de vós partir, ai mia senhor, / pois mi aqui ven ante vós cometer||201.5 ca, pois mi Amor ante vós quer matar, / matar-xe-mi-á se me sen vós achar||201.13 Pois mi ante vós en tan gran coita ten / e me tolheu, mia senhor, o dormir, / non quer’eu ja provar de me partir / d’u fordes vós||205.15 E, pois tan bõa sen[h]or fez morrer, / ja eu ben sei que me non fara mal||205.17 e, pois eu d’El non ei mal a prender / e [a] gran coita que ei me non val / por ela, ..., / El se veja en poder de judeus||208.2 De vós, senhor, querria eu saber, / pois desejades mia mort’a veer / e eu non moir’e querria morrer, / que me digades que farei eu i||208.7 e, pois non moiro, venh’a vós por én / que me digades que farei eu i||210.13 Pois me Deus tal ventura deu / que m’en tamanha coita ten / Amor, ja sempr’eu serei seu||213.8 ca, pois u ela é i estar / pode, non sabe nulha ren / de gran coita||214.10 A min aven, a que quis Deus guisar / d’aver gran coita ja mentr’eu viver, / pois a vós pesa de vos eu dizer / qual ben vos quero||214.19 por tod’aqueste ben que vos fui dar / vos rog’oj’eu por El que, pois El quer / que vos eu ame máis d’outra molher, / que vos non caia, senhor, en pesar||225.4 ca m’é mui mester, / senhor fremosa, pois eu per vós sei / ca non á Deus sobre vós tal poder / per que me faça vosso ben aver||225.10 chorando muito destes olhos meus, / pois per vós sei, fremosa mia senhor, / ca non á Deus sobre vós tal poder / [per que me faça vosso ben aver]||226.4 e, poi-lo non pudi acabar, / dizer-vos quer’eu ũa ren||226.20 e, pois assi é, / dizer-vos quer’eu ũa ren||228.4 e, pois aqui tamanha coita ei / u vos vejo, fremosa mia senhor, / que farei ja des que m’eu d’aqui for?||228.10 e, pois mi aqui tamanha coita ven / u vos vejo, fremosa mia senhor, / [que farei ja des que m’eu d’aqui for?]||228.16 e, pois tal coita ei aqui / u vos vejo, fremosa mia senhor, / [que farei ja des que m’eu d’aqui for?]||230.20 non pod’El tanto, ..., / que me faça perder, ..., / da mia senhor ben, pois mo nunca deu||232.7 pesar-lh’-ia máis d’outra ren / d’eu morrer, pois a mí praz én||233.3 e, pois m’ela faz mal e desamor, / ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||233.10 e, pois end’ei mal, posso dizer ben / que a min avẽo en guisa tal / [que vi todo meu ben por gran meu mal]||233.13 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei||235.30 Mais de que podia peor a estar, / pois eu non vej’aquela que amar / sei máis de min nen quantas cousas sei?||240.17 mais pero, pois lhe non ei a dizer / o ben que lh’eu quero, tenho que non / é mia prol d’ir i||241.22 coid’a morrer, ca non poss’oj’osmar / com’eu possa viver per nulha ren, / poi-la non vej’, ...||241.25 ar coid’al: / en com’a min fezestes muito mal, / pois ja quisestes que lh’eu tan gran ben / quisesse||242.13 porque nunca vejo tan gran prazer / com’en vee-las, pois non ei poder / de veer mia senhor||244.3 e, pois vos desto queixades de mí, / ..., / aque-m’aqui eno vosso poder||244.6 Pois vos de min non queixades por al / senon porque vos quero mui gran ben, / ..., / ..., / aque-m’aqui eno vosso poder||251.1 Pois minha senhor me manda / que non vaa u ela éste, er / quero-lho eu por én fazer||251.4 er / quero-lho eu por én fazer, / pois mo ela as[s]i demanda||252.4 ante me prazeria én, / pois sen meu grad’ei a fazer / a mia senhor mui gran pesar||254.4 Mais, pois me vejo que x’El quer assi, / quant’eu oimais no coraçon tever / negar-lo-ei||254.8 poi-lo El faz por xe me mal fazer / e por al non, quero-vos eu dizer, / ..., o que lh’end’averra: / ...||254.15 E des oimais non pod’El saber ren / de mia fazenda senon devinhar, / pois El assi quer migo guerrejar||257.9 desses vossos olhos e destes meus / me vẽo sempre coit[a] e pesar, / poi-los meus foron os vossos catar||259.1 Senhor fremosa, pois pesar avedes / de que vos amo máis ca min nen al, / direi-vos gran verdad’, ...||259.13 e, pois Deus tanto ben vos fez, senhor, / de vos amar non me vos én queixedes||261.1 [S]enhor fremosa, pois m’oj’eu morrer / assi vejo que contra vós gran ben / que vos quero non me val nulha ren / ... / ..., atanto vos direi||262.21 Ai eu, cativ’, e mal dia naci, / pois ei de vós alongad’a viver!||278.15 e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben, poi-lo a ela non / ouso rogar||280.7 Pois estas coitas eu ei a sofrer, / que vos ja dixe, máis ca morte m’é||281.15 ca, pois ali non morri con pesar, / nunca ja máis con pesar morrerei||284.14 pois algun ome máis ama molher / ca sí nen al, seu ben por seu mal quer||291.16 Ja o dormir, ..., / [ei] perdudo, pois ést’assi / que u a non vi non dormi||291.18 e, poi-la non vejo, provar / non o ei per ren||293.13 que mui pequena prol per-tenh’eu i / (pois Deus non quer que a min ben façades), / que vós en al façades o melhor||295.6 pois s’esto faz e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer||295.11 mais, pois assi é / que eu non moiro ja, per bõa fe, / ..., / [toda-las cousas se poden fazer]||295.19 mais, pois non moiro, ben posso jurar: / ...||296.1 Pois m’en tal coita ten Amor / por vós, dizede-me, senhor, / ...||296.6 E, pois m’el en tal coita ten / por vós, ai meu lum’e meu ben, / ..., / [en que grave dia vos vi / que vos non doedes de min?]||297.4 pois todo ben entendedes, senhor, / entendede en qual coita me ten / o voss’amor||297.10 pois vos Deus fez tanto ben entender, / entendede en qual coita me ten / o v[oss]’a[mor]||301.2 Tan muit’á ja que non vi mia senhor / e tan coitado fui, poi-la non vi, / que ũa ren sei eu mui ben de mí: / ...||302.13 Seu medo, poi-la vi atal, / que ouve me tolheo assi||303.16 que, pois me Deus tan bõa senhor deu, / non querria das outras a melhor / [eu querer ben por aver seu amor]||303.22 e, poi-la Deus tan bõa dona fez, / non querria d[as] o[utras] a m[elhor / eu querer ben por aver seu amor]||304.3 A mia senhor, .../ ..., / poi-la tant’amo e mi-o creer non quer, / Nostro Senhor, ..., / me dé seu ben||307.5 pois todo vejo quanto receei, / como non moiro se de morrer ei?||307.19 E, pois me non pod’a coita que ei, / nen Deus, matar, ja máis non morrerei||310.15 E, pois me queria desemparar / quando a vi, mandasse-me partir / logo de sí||313.10 e, pois d’ali me non ousei quitar, / chorei [tan] muito d[estes] o[lhos] m[eus / que non vi ren]||315.7 E, pois vos amo tanto, mia senhor, / se vós quiserdes, quero-vos dizer / qual coita me vós fazedes sofrer||317.24 e non guarrei per niun sén, / pois mia senhor non quer por mí dar ren / de que eu sempre andei enganado||317.26 e moir’e, pois preto da mort’estou, / muito me praz||318.4 pois end’agora tan gran coita ei / como se dela ben cuidass’aver, / non morreria máis po-la veer||320.13 Pois assi é que m’El sempre deu al, / ..., / rogar-lh’-ei est’, ...||321.3 Non me queredes vós, senhor, creer / a coita que me fazedes levar, / e, poi-la eu ja sempr’ei a sofrer, / non mi ten prol de vo-lo máis jurar||322.4 Pois m’assi vi, u vos vejo, moir’én||325.1 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver / e m’eu tan gran coita pudi sofrer, / ..., / ja máis por coita nunca ren darei||325.4 per boa fe, pois dela non morri, / ja máis por coita nunca ren darei||325.10 e, pois tal coita padeci, / ja máis por coita nunca ren darei||325.13 E, pois esta, que vos digo, sofri, / ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita qual mi Deus dar quiser||325.16 ca, pois, per esta, morte non prendi, / ja máis [por coita nunca ren darei]||328.4 poi-lo dizedes, non dig’eu de non||328.11 Poi-lo dizedes, creo-vo-lo eu||328.18 poi-lo dizedes, assi é, de pran||330.8 «Sen[h]or fremosa, morrerei con pesar, / pois vós filhastes orden e vos an de gardar»||335.15 e, pois vós queredes, conven / que o faça||336.21 e pojará meu prez e meu valor / con mentira, pois con verdade dece||338.15 e, pois ést’assi, / muito mi praz polo que vos direi: / ...||338.26 E ben vos juro, senhor, que m’é ben / con [a] mia morte, pois a vós praz én||339.3 Oimais quer’eu punhar de me partir / daqueste mund’e farei gran razon, / poi-lo leixou a mia senhor e non / pud’i viver e fui alhur guarir||344.6 E en grave dia naci / por eu nunca poder veer, / poi-la non vi, nen un prazer||349.3 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e dá, poi-la vi||354.5 Pois neun doo non avedes de min, / senhor fremosa, grave dia vos vi||356.1 Pois ouvi o mal que eu sofro, punhei / de o negar||365.3 mais, pois de vos veer / [Deus] guisou, ja agora verei / prazer por quanto pesar vi||365.9 mais, pois m’El foi guisar / de vos veer, ja veerei / prazer por quanto pesar vi||366.1 Senhor fremosa, pois m’aqui / u vos vejo tanto mal ven, / dizede-m’ora ũa ren||366.7 E, pois m’ora tal coita dá / o voss’amor u vos veer / posso, queria ja saber / eu de vós: ...||369.7 e, pois assi é, / mui gran dereito faç’en vos querer / mui gran ben||371.15 – Juião, pois tigo começar / fui, direi-t’ora o que te farei: / ...||372.4 sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue, pois Deus quer assi||372.22 E, pois assi é, venho-vos rogar / que vos non pes, senhor, en vos servir||373.4 Mui gran sabor avedes, mia sen[h]or, / que nunca perca coita nen pesar / eu, ..., / pois non queredes que fale no ben / que vos Deus fez||373.6 ca non posso perder / mui gran coita, pois non ous’a dizer / o muito ben que vos Deus fez, sen[h]or||373.8 ca, pois non queredes vós, mia sen[h]or, / que fale no ben que vos Deus quis dar, / sempr’averei muit’est[r]a[n]ho d’andar / dos que an de falar en algũu ben||374.6 non é doado, pois me deu por én / mui grand’afan e desej’e cuidado / que ouvi dela, poi-la vi, levado||375.2 De vos servir, mia senhor, non me val, / pois non atendo de vós ren||375.7 Pois de vos servir ei mui gran sabor / e non atendo ben do grand’amor / que vos eu ei, ar sõo sabedor / que nunca mal avedes de fazer||375.12 ar sõo sabedor / que nunca mal avedes de fazer, / ..., / pois mal nen ben de vós non ei d’aver||375.13 Pois de vos servir é meu coraçon / e non atendo por én galardon / de vós, ar sei, ..., / que non faredes mal por én, senher||376.10 e por én, / pois outro ben de vós de pran / non ouve, sen[h]or, a meu sén, / ..., / daqueste ben cuid’eu de min / que me non tolhades vós én / nada||376.20 que non devia, poi-lo ei / per vós, a tee-l’en desden||377.19 Pero, sen[h]or, pois m’escolher conven, / escolh’eu d’ambas que mi praza én||380.22 mui pouco del seria grand’a min, / pois, mia senhor, razon é, quand’alguen / serv’e non pede ja-que, [que] lhi den||382.10 pois per i máis cuidades acabar, / assi fazede como vós fazedes||382.13 fazede ben sempre a quen vos mal faz / e matade min, sen[h]or, pois vos praz||384.1 – Vaasco Martĩiz, pois vos trabalhades / e trabalhastes de trobar d’amor, /..., / ..., / dizede-mi-o||384.6 pois vos esta por que talhastes ja / morreo, par Deus [Senhor], por quen trobades?||384.22 – Afonso Sanchez, pois non entendedes / en qual guisa vos eu fui responder, / a min én culpa non deven poer||384.28 eu trobo pola que m’en poder ten / e vence todas de parecer ben, / pois viva é||384.29 – Vaasco Martĩiz, pois vos morreo por quen / sempre trobastes, maravilho-m’én, / pois vos morreo, como [vós] non morredes||384.31 – Vaasco Martĩiz, pois vos morreo por quen / sempre trobastes, maravilho-m’én, / pois vos morreo, como [vós] non morredes||393.21 mas, pois vejo que moir’assi, / dig’est’e nunca direi al: / ...||406.3 pois én nunca per mí souberon ren, / querri’agora seer sabedor / per quen o poderon eles saber||406.6 querri’agora seer sabedor / per quen o poderon eles saber, / pois mi-o vós nunca quisestes creer||408.11 – [D]izen verdad’, amig’, e, pois é mal, / non i faledes||409.3 mais, pois-lo ei, ja o non cuidaria, / ca me non sei nen posso defender||412.1 Pois mia ventura tal é, pecador, / que eu ei por molher mort’a prender, / muito per-devo a Deus a gradecer / e a servir||412.8 ca, pois eu ei tan gran coita d’amor / de que ja muito non posso viver, / muit’é ben saberen, ..., / que moiro con dereit’; ...||416.1 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan, / ... / ..., / ir-m’-ei d’aqui||416.9 pois Deus non quer que aja senon mal / de vós, ..., / ir-m’-ei d’aqui||416.15 pois Deus non quer que aja se mal non / de vós, senhor, ..., / ir-m’-ei d’aqui||418.2 pois m’eu de vós a partir ei, / creede que non á en mí / senon mort’ou ensandecer||418.5 creede que non á en mí / senon mort’ou ensandecer, / pois m’eu de vós a partir ei||418.7 Pois vos eu quero mui gran ben / e me de vós ei a quitar, / dizer-vos quer’eu ũa ren||418.11 dizer-vos quer’eu ũa ren / (...), / pois me de vós ei a quitar||420.6 des oje-mais sempre lh’eu rogarei, / pois ei gran coita, que me dé maior / con que moira||420.9 ca mui gran sabor ei, / per bõa fe, de máis non guarecer, / pois s’El nunca de min quiso doer||420.15 pois m’El non quis nen quer del defender / e de meu mal ouve tan gran sabor, / mentr’eu viver sempre o servirei||422.9 e, pois vos praz e lhe dades poder / de me fazer, fremosa mia senhor, / o que quiser, ... / ... / ... / ..., / a vós dev’én mui bon grad’a põer||423.3 que entend’ora que me quer matar, / pois mi a min Deus non quis nen mia senhor||423.20 mais esso pouco que eu vivo for, / pois assi é, no’me quero queixar / deles||423.22 mais el seja seu traedor / se me non mata, pois non poss’achar / que me lh’ampare||423.25 ca, pois m’eles non queren amparar / e me no seu poder queren leixar, / nunca per outre emparado serei||424.4 e, pois m’aquesto aven, / rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’...||424.16 E gran mesura Deus de me matar / fara, pois m’a mort’en seu poder ten||430.9 E no’mi á prol este pavor aver, / pois cada dia mi-a faz mui melhor / querer por mal de min||430.11 e, pois sabor / á de mia morte, rogá-lh’-ei que non / mi-a tarde muito||430.15 Pois ja entendo que guisada ten / Amor mia mort’, e non pode seer / que me non mate, sei eu ũa ren: / ...||432.14 E por aquesto nunca perderei / ja mui gran coita, pois assi Deus quer / que eu queira mui gran ben tal molher / [...]||433.3 que faço mal sén / en vos amar, pois de vós non ei ben||433.7 Pois se non dol Deus de mí nen Amor / nen vós, senhor, ..., / de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz e faço de vos amar||435.18 máis val / de me guarirdes de mort’, ao meu / cuidar, ca per al non guarecerei, / pois Deus sobre mí [vos] tal poder deu||436.4 Des oje-mais me quer’eu, mia sen[h]or, / quitar de vos mia fazenda dizer, / ..., / pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||436.18 e, pois vos praz, oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren||436.19 oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren, pois prol non mi á / que vo-lo diga||437.3 pois vos eu sei máis d’outra ren amar, / que diredes a quen vos preguntar, / ..., / senhor, por que me leixades morrer||437.5 que diredes a quen vos preguntar, / pois me podedes de morte guarir, / senhor, por que me leixades morrer||437.11 pois me podedes guarecer mui ben, / senhor, por que me leixades morrer?||437.13 Pois m’en tal coita podedes valer / come de morte, ..., / que diredes, fremosa mia senhor, / u vos aquesto preguntado for: / ...||437.17 pois vos [eu] amo mui de coraçon, / senhor, por que me leixades morrer?||437.19 Pois vos Deus fez muito ben entender, / sen[h]or fremosa, ..., / se vos alguen preguntar esta vez, / que lhe diredes||437.23 pois vos eu amo muito máis ca mí, / senhor, por que me leixades morrer?||438.5 e non tenh’eu que fazedes bon sén / en me leixardes en poder d’Amor / morrer, pois eu non quero min nen al / atan gran ben come vós, mia senhor||438.11 mais sabed’ora ja / que seria de me guarir melhor, / pois eu non sei eno mund’al querer / atan gran ben come vós, mia senhor||438.17 e vós devedes-mi-o gracir, / ca mal sera se por vós morto for, / pois eu non quis no mund’al nen querrei / atan gran ben come vós, mia senhor||439.15 [Q]uando me nembra o prazer, / amigos, que ouve e perdi / per Amor, pois mia senhor vi, / con gran pesar ei a dizer: / ...||440.6 todos dizen que filh’outra senhor / e [que] punh’en partir o coraçon / de vos amar, pois non ei voss’amor||440.9 e, pois-lo non ei, ..., / todos dizen que filh’outra senhor||441.3 e, pois vejo que se nembrou / de min, enquant’eu vivo for / [n]on quer’outra senhor filhar / senon vós||442.1 – [S]enhor fremosa, pois me vej’aqui, / gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||448.6 ven log’e faz-m’en mia senhor cuidar, / e pois cuid’i muit’: ...||459.2 Pois a vosso padre pesa, / non lhi de[de]s o castelo, esto vos digo de chão||460.17 e, pois de vós a queredes deitar, / se me creverdes, faredes assi: / ...||461.1 Don Gonçalo, pois queredes ir d’aqui pera Sevilha, / per-veredes voss’amig’, ...||465.8 Pois me tal coita faz sofrer / qual sempr’eu por ela sofri, / ..., / ..., / atanto lhi direi por én||468.13 e, pois vejo que me non conhocedes, / de mí atanto vos irei dizendo: / ...||470.1 Don Airas, pois me rogades / que vos dia meu conselho, / direi-vo-lo en concelho: / ...||475.9 – Don Arnaldo, pois tal poder / de vent’avedes, ben vos vai||475.15 mais, pois vo-lo ja outroguei, / chamen-vos «Almiral Sison»||477.4 «Poi-las guerras son, / ai, que coteife pera a carreta!»||477.9 «Pois-las guerras [ja son i], / ai, que coteife pera a carreta!»||478.47 doado / m’é de as eu razõar, / pois-las non ei a provar||483.8 E por én foi Coton mal dia nado, / pois Pero da Ponte erda seu trobar||483.25 E, pois non á quen no por én retar / queira, seera oimais por min retado||485.6 E ben vej’ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes||485.7 E, pois razon [a]tan descomunal / fostes filhar, ..., / pesar-mi-á én||486.11 mais, pois veen a contas aficadas, / logo lhi mostran ben do que quit’é||492.5 Pois el agora tan muito erra, / maldito seja!||492.23 Pois chus mol[e] é que manteiga, / maldito seja!||500.10 Ou a quen direi o meu mal / se o eu a vós non disser, / pois calar-me non m’é mester / e dizer-vo-lo non m’er val?||500.12 E, pois tanto mal sofr’assi, / ..., / per quen saberedes meu mal?||504.10 e, pois me Deus non val, / esta [coita sofr’eu / por vós, senhor]||504.16 e máis mi val morrer / ca tal coita sofrer, / pois por meu mal assi / esta [coita sofr’eu / por vós, senhor]||504.20 [que eu] / vi por gran mal de min, / pois tan coitad’and’eu||506.1 Pois mia ventura tal é ja / que sodes tan poderosa / de min, mia senhor fremosa, / ... / ..., / ..., / de vos amar non vos pes én, / senhor||506.6 pois de vós non ei nen un ben, / de vos amar non vos pes én, / senhor||506.9 E, pois por ben non teedes / que eu aja de vós grado / por quant’afan ei levado / por vós, ..., / ..., / ..., / [de vos amar non vos pes én, / senhor]||506.18 E, lume destes olhos meus, / pois m’assi desemparades / e que me grado non dades / como dan outras aos seus, / ..., / ..., / [de vos amar non vos pes én, / senhor]||510.7 E, pois sabedes entender / sempr’o melhor e escolher, / verdade vos quero dizer||510.11 pois vos Deus atal foi fazer, / erades [boa pera rei]||510.13 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja, ..., / ..., / ..., / erades bõa pera rei||511.5 e, pois é ‘ssi, / que pouco posso durar / e moiro-m’assi, de chão||522.7 E d’irdes i tenh’eu que mi fara / Deus gran ben, poi-la podedes veer||522.9 e, amigo, punhad’en lhi dizer, / pois tanto mal sofro gran sazon á, / que se doia ja do meu mal||522.13 e, pois sabede-lo mal que mi ven, / pedide-lhi [vós] mercee por mí||523.11 E, pois meu feito, senhor, assi é, / querria ja mia morte||523.16 que eu por meu mal vi, / pois non avedes mercee de min||524.16 E creede que av[er]ei prazer / de me matardes, pois eu certo sei / que, ..., / que nen un prazer nunca veerei||527.5 ca, par Deus, non ei como m’assalvar / que me non julgue por seu traedor, / pois tamanho temp’á que guareci / sen seu mandad’oir e a non vi||527.13 E, pois tamanho foi o erro meu, / ..., / ..., / julgar-m’-á por én por traedor seu||532.17 que non poss’oj’en mí osmar, / senhor, como possa viver, / pois me non queredes tolher / esta coita que non á par||533.16 e, poi-la fez das melhores melhor, / rog’eu a Deus, ..., / [que mi-a leixe, ..., veer] / cedo||536.21 e por én fazedes, de me matar, / mal, pois vo-l’eu, senhor, non mereci||545.1 Senhor, pois me non queredes / fazer ben nen o teedes / por guisado, / Deus seja por én loado||545.5 mais, pois vós mui ben sabedes / o torto que mi fazedes, / gran pecado / avedes de mí, coitado||545.17 E, pois mentes non metedes / no meu mal nen corregedes / o estado / a que m’avedes chegado, / de me matardes faredes / meu ben||545.22 de me matardes faredes / meu ben, pois m’assi tragedes / estranhado / do ben que ei desejado||548.16 E faço mui guisado, / pois soo servidor / da que mi non dá grado||551.15 «Amigo loução, / que faria por amores, / pois m’errastes tan en vão?»||552.1 Senhor fremosa, pois no coraçon / nunca posestes de mi fazer ben / nen mi dar grado do mal que mi ven / por vós||552.7 Pois vos nunca no coraçon entrou / de min fazerdes, senhor, senon mal, / ..., / teede por ben, ..., / senhor fremosa, de vos non pesar / [de vos veer]||552.10 teede por ben, pois assi passou, / senhor fremosa, de vos non pesar / [de vos veer se mi-o Deus aguisar]||554.13 mais ben sei / que me non podedes tolher / per ren nen un ben nen prazer, / pois end’eu nada non ouv’én, / des que vos non vi, senon mal||555.1 Pois ante vós estou aqui, / senhor deste meu coraçon, / por Deus, teede por razon, / ..., / de vos querer de mí doer||555.7 E, pois do mal que én levei / muit’á vós sodes sabedor, / teede ja por ben, senhor, / ..., / de vos querer de min doer||555.10 teede ja por ben, senhor, / por Deus, pois tanto mal passei, / de vos querer de min doer||555.16 tẽede ja por ben, / senhor, pois tant’é o meu mal, / de vos querer de min doer||557.4 e, pois me tod’este mal per vós ven, / mia senhor aja ben||557.5 mia senhor aja ben, pois ést’assi||557.8 En grave dia que vos vi, Amor, / pois a de que sempre foi servidor / me fez e faz cada dia peior||557.10 e, pois ei por vós tal coita mortal, / faça Deus sempre ben a mia senhor||557.13 Pois da máis fremosa de quantas son / [ja máis] non pud’aver se coita non, / ... / ..., / mia senhor aja ben per tal razon||559.19 e, pois ei coita sobeja, / praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||562.18 ei mui gran razon, / pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi||563.3 mais, pois vos praz de non seer assi / e do mal ei de vós sempr’o peior, / veed’ora se seria melhor, / ..., / de vos prazer de mi querer valer||563.9 De mi valerdes, senhor, nulha ren / non errades, pois vos sei tant’amar / como vos am’; ...||563.10 e, pois vos é pesar / e sofr’eu mal, de que moir’, e por én / veed’agora se seria ben, / ..., / [de vos prazer de mi querer valer]||563.24 De mi valerdes, Deus non mi perdon / se vós perdedes do vosso bon prez, / pois vos tant’am’, ...||563.29 E, pois, senhor, en vós é o poder, / por Deus, quered’o melhor escolher||566.11 e, poi-lo ben non ei, / quered’ora, senhor, vel por Deus, ja / que en vós pôs quanto ben no mund’á, / que o ben sábia||567.7 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura, / ... / ..., / doede-vos por mesura / de min, senhor ben-talhada||568.1 Por Deus, senhor, pois per vós non ficou / de mi fazer ben, e ficou per mí, / teede por ben, pois assi passou, / ..., / de mi teer puridade, senhor||568.3 teede por ben, pois assi passou, / ..., / de mi teer puridade, senhor||569.3 mais, pois vós queredes assi, / ..., / querede-vos de min doer / ou ar leixade-m’ir morrer||571.6 mais ja cuidei / mil vezes no meu coraçon / que algur morreu con pesar, / pois non tornou migo falar||574.19 Mais, pois non ven nen envia / mandad’, é mort’ou mentia||582.2 Bon dia vi amigo, / pois seu mandad’ei migo, / louçana||582.5 Bon dia vi amado, / pois mig’ei seu mandado, / louçana||582.7 Pois seu mandad’ei migo, / rog’eu a Deus e digo, / louçana||582.10 Pois migo ei seu mandado, / rog’eu a Deus de grado, / louçana||583.14 Porque mentiu o desmentido, / pesa-mi, pois per sí é falido||583.17 Porque mentiu o perjurado, / pesa-mi, pois mentiu per seu grado||589.5 e com’ousará catar estes meus / olhos se o Deus trouxer per aqui, / pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||591.24 non vos dig’eu que non pode seer / voss’amigo, pois om’é, de morrer||596.10 e des oimais, pois vos perjurastes, / nunca molher deve, ben [vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo]||601.16 e oimais perde meu amor, / pois lh’eu defendi e mandei / que non fosse, per nulha ren, / [per u eu foss’, e ora ven] / aqui, madr’, ...||601.19 e, pois fez mal sén, / d[er]eit’é que perça meu ben||603.9 mais, pois ja esto passou esta vez, / fic’end’eu leda||604.4 e, pois ést’assi, / guisade de nos irmos, por Deus, d’aqui||604.10 e, pois ést’assi, / guisade [de nos irmos, por Deus, d’aqui]||604.16 e, pois ést’assi, / guisade de nos irmos, por Deus, d’aqui||607.16 Por quanto mal á levado, / amiga, razon farei / de lhi dar end’algun grado, / pois ven como lh’eu mandei||608.10 e, pois mi Deus este parecer deu, / non é sen guisa de por mí morrer / [quen mui ben vir este meu parecer]||608.16 e, meu amigo, máis vos én direi, / pois me Deus quis este parecer dar||611.20 E faço mui gran dereito, / pois quero vosso proveito||614.14 De o veerdes, gran prazer ei i, / pois do meu ben desasperad’está||616.6 folgarei / e veerei prazer de mí, / pois vejo quanto ben ei||617.6 Pois diz que toda via / nos imos nossa via, / ..., / praz-m’e vej’i bon dia||617.11 Pois de me levar vejo / que éste o seu desejo, / ..., / praz-mi muito sobejo||624.11 mais, pois-la matou, serei sofredor / sempre de coita enquant’eu viver||624.15 E, pois eu nunca d’outra ren sabor / poss’atender pera me conortar, / mui ben posso con verdade jurar, / ..., / que con verdad’o non poden dizer||624.24 Nen [e]sperança nunca poss’aver / com’outros an d’algũu ben atender, / pois eu meu ben nunca posso cobrar||625.12 e, pois eu ja per tod’esto pas[s]ei, / nunca me pode ben nen mal fazer||625.16 E ben nen mal nunca m’El ja fara, / pois m’El pesar con tan gran coita deu / que nunca prazer no coraç[on] meu / me pode dar||625.19 e, pois por min tod’esto passou ja, / nunca me pode ben nen mal fazer||627.2 Non me poss’eu de morte defender, / pois vejo d’Amor que me quer matar / por ũa dona||627.3 mais, pois m’eu guardar / non posso ja de por dona morrer, / catarei ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor||627.6 catarei ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor||627.7 E, pois Amor en tal guisa me ten / en seu poder que defensa non ei / de partir morte, ... / ..., / catarei [ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor]||627.9 e, pois eu certo sei / que por dona a morrer me conven, / catarei [ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor]||627.15 e, pois en tal razon / ei por dona de prender mort’assi, / catarei ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor||631.7 E non vos pes, senhor, pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez||631.13 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben, / ouve eu no meu coraçon a poer / que fale vosco||634.26 E queira El, senhor, que a mia vida, / pois per vós é, cedo sej’acabada||634.30 de razon é d’aver eu desejada / a morte, pois entendo / de chorar sempre||638.19 pois a vós pesar é, / quanto mal, [mia] senhor, per bõa fe, / á en tal vida?||639.12 mais est’é tan gran ben / que lhi non pod’outro ben par seer, / pois d’eu ben servir ũa dona tal / por lhi pedir ben que tan muito val / sol non no dev’en coraçon poer||643.10 mais que farei, pois migo non quer / estar?||644.5 Des oimais andarei leda, meu amigo, pois vos vejo||651.1 Meu amigo, pois vós tan gran pesar / avedes de mi vos eu assanhar, / por Deus, a quen m’assanharei, / amig’, ou como viverei?||652.14 E os meus olhos, sen vós, que prol mi an, / pois non dorm’eu con eles||655.3 mais, pois non ven falar migo, / por én, por Santa Maria, / nunca me por el roguedes, / ai donas, fe que devedes!||655.10 e, pois de min non á medo, / nunca me por el [roguedes, / ai donas, fe que devedes!]||657.8 [O] por que vós baralhades migo / quero-lh’eu ben, pois é voss’amigo, / delgada||657.11 O por que vós migo baralhades / quero-lh’eu ben, poi-lo vós amades||658.5 mais, pois ora vẽo por me veer, / madre, [per bõa fe, leda m’and’eu]||658.8 mais, pois chegou, / madre, [per bõa fe, leda m’and’eu]||664.5 Do que mi ouve jurado, / pois mentiu per seu grado, / sanhuda [lh’and’eu]||666.6 – Pois vos quer tan gran ben / que non pode guarir, / dizede-m’ũa ren||666.9 dizede-m’ũa ren, / pois eu ala quero ir: / ...||666.13 [e], ai / filha, pois eu vou [i] / e mig’outren non vai, / iredes [comig’i?]||668.8 Vira-vos eu, non fezera end’al, / poi-lo roguei||671.4 mais eu ben vos digo / que falarei vosco tod’aqueste dia, / pois falastes con quen eu falar queria||671.10 pois con el falastes, creades, amiga, / que falarei [vosco tod’aqueste dia]||676.1 Madre, pois vós desamor avedes / a meu amigo porque sabedes / ca mi quer ben, vee-lo-ei||681.19 Mais, pois me vos Deus por amigo deu / e mí a vós por amiga muit’á, / quitade-vos vós de cuidardes ja / o que cuidades||685.4 Saberedes que non ei én poder / de viver, pois vos partides de mí||685.5 e, pois sen vós viver non poderei, / vivede mig’, amig’, e viverei||685.19 Pois entendedes, amigo, com’é / a mia fazenda, por Nostro Senhor, / vivede migo||688.1 Amigo, pois me leixades / e vos ides alhur morar, / rog’eu a Deus, ... / ..., / que non ajades, amigo, / poder de falar comigo||688.7 E, pois vos vós ir queredes / e me non queredes creer, / rog’a Deus, ... / ..., / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||688.13 Pois non catades mesura / nen quanto vos eu fiz de ben, / rog’a Deus, ... / ..., / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||688.19 Pois vos ides sen meu grado / e non dades nada por mí, / rog’eu a Deus, ... / ..., / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||689.20 E, se outr’ouvesse, mentir-m’-ia, / pois mi mentiu o que non mentia||690.13 Pois entendo que mia mort’e meu mal / quer, ... / ..., / fazed’aquest’e depois fara-s’al||690.14 pois non quer ren de quant’a mí praz / e poi-lo ela por aquesto faz, / fazed’aquest’e depois fara-s’al||690.15 pois non quer ren de quant’a mí praz / e poi-lo ela por aquesto faz, / fazed’aquest’e depois fara-s’al||690.22 mais, pois mi-o ela non quer consentir, / cada que migo quiserdes falar, / [falade mig’, ...]||691.10 «Nunca molher crea per amigo, / pois s’o meu foi e non falou migo»||696.15 e pesar-mi-á se o non vir, / pois per al non pode guarir||699.1 Amigo, pois me vos aqui / ora mostrou Nostro Senhor, / direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí||708.11 Pois eu nada non desejo / senon vós, ..., / por que non vivedes migo?||708.16 Pois non desejei al nada / senon vós desta vegada, / por que non vivedes migo?||713.4 e mal sén foi, pois m’el tan gran ben quer||718.6 mais, pois mi Deus guisa de o ir [i] / veer, / veerei i mui [gran prazer]||723.17 ouvi por el tal coita no coraçon, / pois me nembra fremosa u m’enmentou, / que a mo[rrer ouvera por el enton]||726.10 e diz que á pavor / de m’estar mal se por min morto for, / poi-lo poss’eu de morte guarecer||731.17 Pois vos eu faço tan grand’amor / que non quero ao meu catar, / quero-vos ante muito rogar, / ..., / que nunca [vós, amig’, ajades / amig’a que o digades]||732.1 – Amigo, pois mi dizedes / ca mi queredes mui gran ben, / quand’ora vos fordes d’aquen, / dizede-mi: que faredes?||732.8 pois aqui sedes coitado, / quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?||738.15 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal, / poi-lo non fazia por al||741.5 e, pois al non deseja se vós non, / ben seria de lhi fazerdes ben||741.11 e, pois assi é no vosso poder, / ben seria de lhi fa[zerdes ben]||741.17 e, poi-lo assi força voss’amor, / ben se[ria de lhi fazerdes ben]||742.6 pois meu amigo morre por morrer / por mí, meu ben é de lhi ben fazer||743.5 pois m’el ben quer, e que lh’eu faça mal, / que faria se lh’eu fezesse ben?||743.10 e quero saber / de vós, pois este mal por mal non ten / e lh’eu mal faç’e por mí quer morrer, / que faria [se lh’eu fezesse ben?]||743.16 e, pois lh’assi aven, / que lh’eu mal faç’e m’el á tal amor, / que faria [se lh’eu fezesse ben?]||744.4 mais, pois assi é, / oimais fazede des aqui / capa d’outra, ca non de min||745.16 e direi-lhi tan gran prazer / per que el dev’a gradecer, / poi-lo seu mal cedo meu é||747.8 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda||748.4 [...] ben sei / ca nunca ben no mundo pod’aver, / pois eu, fremosa, tan muito ben ei, / senon viver mig’enquant’eu viver||750.1 Pois nossas madres van a San Simon / de Val de Prados candeas queimar, / nós, as meninhas, punhemos d’andar / con nossas madres||750.16 e nossas madres, pois lá queren ir, / queimen candeas por nós e por sí||753.3 e, poi-lo non vi, / vedes, amigas, se Deus mi perdon: / gran dereit’é de lazerar por én||753.6 gran dereit’é de lazerar por én, / pois el non veo, nen aver meu ben||753.10 e, pois non vẽo nen o ‘dusse Deus, / gran dereit’é de lazerar [por én]||755.3 Ir quer’oj’eu fremosa de coraçon, / ..., / a Santa Maria das Leiras, pois meu amigo i ven||758.2 Por Deus, amigas, que sera, / pois [j]a o mundo non é ren / nen quer amig’a senhor ben?||758.5 Pois i Amor non á poder, / que presta seu bon parecer / nen seu bon talh’a quen o á?||764.2 Par Deus, amigas, ja me non quer ben / o meu amigo, pois ora ficou / onde m’eu vin e outra o mandou||764.8 E ja cobrad[o] é seu coraçon, / pois el ficou u lh’a mia cinta dei||769.7 E, poi-los vencedes assi, / nunca devian a lançar / vosc’, amigo, nen bafordar||771.9 e, pois morrer non quis, / mui ben sei eu que á ele vagar||784.9 Cabeça de can perdudo / é, pois non á lealdad’e / con outra fala én Guilhade||786.9 os meus / olhos choraron muito con pesar / que eu ouv’én, poi-lo vi assanhar / escontra mí||791.9 e sofrede a sanha no coraçon, / pois vos eu posso fazer ben e mal||791.13 E, pois eu ei en vós tan gran poder / e averei enquant’eu viva for, / ja non podedes per ren ben a[ve]r / se non fordes de sanha sofredor||793.5 pois mal queredes meu lum’e meu ben, / mal vos querrei eu, mia madre, por én||793.9 pois vós a meu amig’ides querer / mal, direi-vos que vos end’averra: / ...||795.7 E, pois lhi Deus atal ventura dá, / escontra mí barata [el] mui mal||797.1 Madre, pois non posso veer / meu amig’, atanto sei ben: / ...||797.7 E, pois aquestes olhos meus / por el perderan o dormir / e non poss[o] end’eu partir / o coraçon||800.8 mais, poi-lo tanto jurades, / dizede por que morastes / mui longi [de min e mui sen meu grado]||800.19 que ja enquant’eu viva for / non ajades de min amor, / pois morada fostes fazer / mui longi [de min e mui sen meu grado]||823.20 – Mui trist[e] andades e non sei eu / o por que é, poi-lo non [vejo eu]||824.7 Pois eu non sei com’entenda / por que andades coitado, / ..., / queria saber de grado, / amigo, por que andades / [tan trist’ou por que chorades]||828.7 Madre, vós, que me mandastes que mentiss’a meu amigo, / que conselho mi daredes ora, poi-lo non ei migo?||828.16 – Pois escusar non podedes, mia filha, seu gasalhado, / des oimais eu vos castigo que lh’andedes a mandado||829.3 Pois mandado non m’envia, / entend’eu do perjurado / que ja non teme mia ira||829.19 Pois o que assi morria / polo meu bon gasalhado / ja xi por outra sospira||830.1 Mia madre, pois se foi d’aqui / o meu amig’e o non vi, / nunca fui leda nen dormi, / ..., des enton||830.9 Mia madre, como viverei, / ca non dórmio nen dormirei, / pois meu amigo en cas d’el-rei / me tarda tan longa sazon?||830.13 Pois sab’el ca lhi quer’eu ben, / ..., / ..., / faz sobre mí mui gran traiçon||831.5 que, pois m’el tarda e non ven, / el-rei o faz que mi-o deten||832.1 Pois vos ides d’aqui, ai meu amigo, / conselhar-vos-ei ben se mi creverdes||832.5 e, pois, amigo, comigo falardes, / atal mi venha qual mi vós orardes||832.15 venha-vos en mente o que vos rogo, / pois vos ides, de vos viirdes logo||833.2 Por Deus, amig’, e que sera de mí, / pois me vós ides con el-rei morar?||833.13 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir: / ...||833.21 mais, pois vos ides, amig’e senhor, / non vos poss’eu outra guerra fazer / senon [morrer]||834.6 pois vos seu amor enganou, / que o engane voss’amor||836.7 E, pois assi [é], que razon diria / por que non sofra mal?||840.13 pois vosco fica a tan gran sabor, / no[n] o devedes a desemparar||840.15 E praza-vos, pois vosco quer andar / meu coraçon e nunca se part[ir] / de vós||847.4 mais, poi-lo eu ja vi, de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer||847.10 mais, poi-lo eu ja vi [e lhi falei], / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||847.16 mais, poi-lo eu ja vi, / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||849.1 Pois mia senhor de mí non quer pensar / nen gradecer-mi quanto a servi, / non me quer’eu por én desemparar||850.19 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||857.4 Non foi senon por me matar, / pois todo meu mal teedes por ben||857.20 que sera, / pois mi assi faz o voss’amor ir ja / como vai cervo lançad’a fugir?||859.3 Estranho mal e estranho pesar / é oje o meu de quantos outros son / no mundo ja, pois [a] mia senhor non / praz que eu moira||859.11 E por én sempre todo m’estranhar / devi’aquesto con mui gran razon, / pois as mias coitas o meu coraçon / sofrer non pode||862.19 E, pois se foi meu amig’e non ven, / meu sonh’, amiga, non é mal nen ben||863.5 pois mi assi cega vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!||863.19 E, pois eu cego, Deus, que á poder, / [que ceg’assi] quantos vos van veer!||867b.1 Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforço e asperança, / mal venha a que[n] se del desasperar||867a.8  Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforç’e asperança||869.5 e, pois me vós non queredes valer, / brey crey que ser ma vida, / gentil dona, poys no·us vey, / tan vos vey d’amor cabida||872.3 – Bailarei eu, madre, pois me vós mandades||872.6 de viver el pouco muito vos pagades, / pois me vós ma[n]dades que baile ant’el ben||872.9 – Bailarei eu, madre, pois mi-o vós dizedes||875.10 e, pois lh’eu dixe a coita e o pesar / que por ela sofro, e o mui gran mal, / foi sanhuda e catou-me en desden||879.17 ca mester faz a tod’omen que dé, / pois à corte por livrar algo ven||881.1 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||881.9 mais, pois no prez cuid’e no parecer / que vos Deus deu, log’i ei de cuidar / que non queria non vos querer ben||882.13 pois assi é, semelha-mi razon / de a servir e seu ben aguardar||883.11 mais, pois mi-a destes, pese-vos, Amor, / do que mi aven||887.41 Mais, pois me Deus deu ventura / d’en tan bon logar servir, / atender quero mesura||888.7 ca, pois franqueza, / proeza, / venceu escasseza, / non sei que pensar||889.26 Pois en cuidar tan gran sabor ach’eu, / ren non daria, ... / ..., por quant’outro ben eno mund’á||890.8 E, pois mia coita per tal guisa é / que a non posso per ren encobrir, / en atal terra cuido eu de guarir / que ben entendan meu mal, a la fe||895.2 mais ambos i faredes o melhor, / ca, pois omen ben serv’a bon senhor, / bon galardon devedes a levar||899.4 E, pois me Deus aduss’aqui, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ...||899.11 e, pois vos vejo, mia senhor, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ...||899.18 e, pois me vos Deus amostrou, / dizer-vos quer’o que mi aven: / ...||902.15 E Deus, ..., / ainda m’outro ben fara, / pois El quis que vos visse ja, / mia senhor||909.5 e, poi-la vi, / ouv’eu maior coita des i||912.5 pero non é sén, / poi-la end’eu máis desejo / sempre cada que a vejo||913.19 E, poi-lo quer fazer assi, / non sei eu que seja de min||915.3 Aquest’é mui gran mal d’amor / que eu por vós, mia senhor, ei, / pois outro conselho non sei||915.10 e, pois mi aqui ven este mal, / alongar-[me querrei d’aqui]||915.20 Nen tenho i al, ..., / que faça, pois vos eu falar / non ous’ir, senhor, nen catar||915.22 e, pois m’este mal aqui ven, / alongar-me querrei [d’aqui]||920.2 Par Deus, coitada vivo, / pois non ven meu amigo||920.3 pois non ven, que farei?||920.6 Pois non ven de Castela, / non é viv’, ai mesela, / ou mi-o deten el-rei||925.14 peca mortal, pois é tan alto Rei||932.15 – Pois lhi saí de mandado, / que prol á, madr’, en lhi falar||933.1 Madre, pois amor ei migo / tal que non posso sofrer / que non veja meu amigo, / ma[ndade-mi-o ir veer]||933.9 e, pois eu vivo coitada, / mandade-mi-o ir veer||934.4 Ora non dev’eu preçar parecer / nen palavra que eu aja nen sén / nen cousa que en mí seja de ben, / pois vos eu tanto non posso dizer||934.9 ca nunca vos eu máis por meu terrei, / pois ides máis ca por mí por el-rei / fazer||934.16 Nunca vos máis paredes ante min / se vos en algũa sazon d’ala / con meus desejos veerdes aca, / pois m’eu tanto non poss’aficar i||937.16 E rogo-vos, ai amiga, / ..., / que muito lho gradescades, / pois m’el roga que vos diga / que á de vós [mui gran medo]||938.7 E, nobre amiga, pois vos sei amar / de coraçon, devedes receber / aquesta salva que venho fazer||940.15 mais ora non sei que seja / de min, pois outra deseja / e leixou min que servia||941.15 mais, pois end’al ja non pode seer, / se viver, viverei, per bõa fe, / como vive quen á coita d’amor||945.19 Mais, pois dela ben non ei, / preguntar-m’-an e calar-m’-ei||947.6 pois eu vos vejo, muito vejo ben||956.17 E ja eu muitos namorados vi / que non davan nulha ren por aver / sas senhores mal, pois a sí prazer / fazian||958.19 E, pois non fala quen ben diz que-quer, / como falará ben quen non souber?||963.17 ca prol non vos ten / d’amardes min, pois mi non é én ben||971.5 pois vos escudeiro chamastes i, / por que vos queixades ora de min / por meus panos, que vos non quero dar?||975.5 E, pois a vós aquest’é greu, / greu vos seri’, a meu cuidar, / d’amardes-mi muito||975.14 e, poi-lo Deus a min non deu, / nen vós, non me pod’outren dar, / nen ouve nunca, senhor, ben||978.23 e, pois sen vós non posso guarecer, / se me matassedes ja, prazer-m’-ia||980.5 mal per-foron de sí pensar, / ..., / pois ora en logar estan / que a veer non poderán||982.25 vel que ousass’én preguntar, / ..., / por que me fez en sí cuidar, / pois ela nunca en mí cuidou||983.11 ca, pois non vir meu lum’e meu espelho, / ai eu!, / ja por mia vida non daria nada||983.19 ca vós me matades, / pois voss’amor en tal coita me trage||986.1 Pois de mia morte gran sabor avedes, / senhor fremosa, máis que d’outra ren, / nunca vos Deus mostr’o que vós queredes||986.4 nunca vos Deus mostr’o que vós queredes, / pois vós queredes mia mort’, ...||988.10 Que pouc’ome, por én, prazer devia / este mundo, pois bondad’i non val / contra morrer!||988.11 E, pois El assi fal, / seu prazer faz quen per tal mundo fia||988.18 E en forte ponto e en fort’ora / fez Deus o mundo, pois non leixou i / nen un conort[o]||989.24 log’enton / se nembrou de nós, poi-lo bon / rei Don Afonso nos foi dar / por senhor||989.30 mais, pois nos tan bon rei leixou, / non nos devemos a queixar||990.19 Ou, des oimais, quen o dara, / pois Don Lopo Diaz mort’é||990.22 E pero, pois assi é ja, / façamos atal oraçon / que Deus, ..., / o salve||992.1 Pois me tanto mal fazedes, / senhor, se mi non valedes, / sei ca mia mort’oiredes / a mui pouca [de] sazon||992.13 Pois m’en tal poder tẽedes, / senhor, se mi non valedes, / prasmada vos én veeredes / se moiro en vossa prijon||993.6 e de Valença é senhor, / pois el manten prez e loor / e prês Valença por valer||993.13 e o bon rei Valença ten / que, pois prez e valor manten, / rei de Valença lhi diran||995.15 e, pois eu ja toda-las coitas sei, / d’ũa cousa sõo ben sabedor: / ...||997.16 e porque máis no mundo viverei, / pois mia senhor, ..., / non sab’o mal que m’ela faz aver||999.15 e, pois é tod’en vosso sén, / fazed’o que quiserdes ja||1000.4 e, pois m’ela non val, / morrerei eu, meus amigos, por én ||1000.10 e, pois eu tanto viv’a meu pesar, / morrerei eu, meus [amigos, por én]||1000.16 e, pois eu tanto mia fazenda sei, / morrerei eu, m[eus amigos, por én]||1003.3 e non o neg’eu, pois eu sabedor / faço quen quer que o queira saber: / ...||1003.15 poi-lo saber an, / des i entendo que non poderei||1004.15 Falarei con el, pois está [a]ssi||1004.22 E, pois m’el quer, com’oides dizer, / de sa fala non ei ren que temer||1010.5 e ũa vez, ..., / fale migo, pois end’atal prazer / é, saberemo-lo que quer dizer||1010.14 Se vos prouguer, venha falar aqui / con mig’, ai madre, pois én sabor á||1016.20 E por que o non guisamos, / pois nós tant’o desejamos?||1020.9 – Non mi neguedes ren, pois assi é||1023.7 Ela foi [mui] leda, poi-lo viu ir, / e eu mui triste, poi-lo vi partir / de mí||1023.8 Ela foi [mui] leda, poi-lo viu ir, / e eu mui triste, poi-lo vi partir / de mí||1031.4 mais, pois vos ja tant’aficades i, / faze-lo quer’e non farei end’al||1031.10 mais, pois end’avedes tan gran sabor, / faze-lo [quer’e non farei end’al]||1034.1 Mia madre, pois [a]tal é vosso sén / que eu quera mal a quen mi quer ben / e me vós roguedes muito por én, / dized’ora, ..., / ..., / se querrei ben a quen mi quiser mal||1034.11 pois ei querer mal a quen mi ben quer, / se querrei ben a [quen mi quiser mal]||1034.17 pois quen mi quer ben ei mal a fazer, / se querrei ben a que[n] mi qu[is]er mal||1037.2 O meu amigo forçado d’amor, / pois agora comigo quer viver / ũa sazon, ..., / non dórmia ja mentre comigo for||1037.9 e meu amigo, pois pera min ven, / non dórmia ja mentre migo morar||1053.3 e, pois vos queredes quitar / d’aqui, vedes que vos digo: / ...||1053.7 E, pois vos ides, sabiádes / que nunca maior pesar vi||1053.9 e, pois vos queredes d’aqui / partir, vedes que façades: / ...||1056.9 e, pois meu temp’assi pass’e passei, / con gran verdade vos posso jurar / que mi valera mui [máis non veer / eu vós nen al quando vos fui veer]||1057.3 e, pois assi é, ... / ..., sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer||1057.15 e, pois, mia senhor, non / atend’end’al, creed’esto, por Deus||1059.9 e, pois de vós nunca pud’aver al, / razon seria ja, ..., / de mi fazerdes aver algun ben||1060.2 pois vos non vi, ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.9 pois vos non vi, non vi prazer de ren||1064.3 Ai Deus, e quen mi tolherá / gran coita do meu coraçon / no mundo, pois mia senhor non / quer que eu perça coita ja?||1065.23 peç’eu mia morte, pois mi fal / todo ben de vós e d’amor||1065.25 e, pois meu temp’assi me fal / amand’eu vós, dev’a querer / ante mia morte ca viver / coitad’, ...||1065.30 e pois non gradoar / de vós, ... / ..., pois, sen ben-fazer, / vos ei ja sempr’a desejar||1066.2 Amor, ben sei o que m’ora faredes, / pois m’en poder d’atal senhor metedes||1066.11 E, pois mi ben e mal fazer podedes, / non mi façades quanto mal sabedes / fazer||1066.15 mais dereit’é que mi mostredes / o mui gran ben que podedes fazer, / Amor, pois eu son en vosso poder||1067.1 Senhor fremosa, pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non, / rogar-vos-ei, ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.13 E, pois m’assi ten en poder Amor / que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben, / rogar-vos quero, ..., / que vos non pes [de vos eu muit’amar]||1072.12 e, pois mi-a Deus faz desejar assi, / non mi-o fez El senon por mal de min / cometer o que non ei d’acabar||1080.7 Ca me quitei a meu pesar / d’u ela é, pois m’én quitei||1089.3 pois contra vós nulha ren non mi val, / rogar-vos quero, ..., / que vos non pes o que vos rogarei||1089.9 pois m’outro ben non queredes fazer, / rogar-vos quero, por ũa razon, / que vos non pes o que vos [rogarei]||1091.22 E, meus amigos, pois eu moir’assi / pola melhor dona de quantas vi, / non tem’eu ren mia morte nen morrer||1092.27 grave dia, pois non / morri por ela||1093.3 e, pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben, / que me quera ja mal||1096.23 E matar-m’-á por esto, ... / ..., pois non á poder / sobre-los outros de lhi mal fazer||1097.13 e, pois quis Deus assi, / ..., / se, meus amigos, podess’én põer / que fosse seu, sei ja mui ben per min / que non averia coita d’amor||1098.1 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher, / rogue-vos outren quanto xi quiser||1099.17 senon porque a vi / aquesta vez que con ela falei / (...), pois per ela ei / tod’aquelo que ant’eu receava||1099.21 [...] / senon ora, pois esta dona vi||1107.5 e, pois vos vejo, maior coita ei / que ant’avia, senhor||1115.16 E, mia senhor, por que me coitarei / de viir cedo, pois mi prol non á?||1117.22 forte preito tenho começado, / pois m’oito dias foi tan gran sazon!||1127.5 Pois mias coitas prazer vos son, / en grave dia vos eu vi||1127.10 Doo deviades aver / de min, senhor, per bõa fe, / pois quanto mal ei per vós é||1127.12 pois vos mias coitas son prazer, / en grave dia vos eu vi||1129.6 se mi der mort’, ei que lhi gradecer, / ca viv’en coita, pois ei a morrer||1134.11 Nen o viss’eu nen o tant’amasse, / pois mi Deus deu quen me non leixasse / a Santa Mar[ia ir]||1137.8 e and’end’eu mui leda, pois tal mandad’ei migo||1137.9 pois tal mandad’ei migo, ca [ven o meu amigo!]||1137.11 e and’[end]’eu mui leda, pois mig’é tal mandado||1137.12 pois mig’é tal mandado, que ven o meu amado!||1139.8 – Direi-vo-l’eu, pois me preguntades||1139.11 – Direi-vo-l’eu, poi-lo non sabedes: / ...||1140.1 Pois mi dizedes, amigo, ca mi queredes vós melhor / de quantas eno mundo son, dizede, ...: / ...||1140.5 E, pois dizedes ca poder non avedes d’al tant’amar / come min, ai meu amigo, dizede, ...: / ...||1140.9 E, pois vos eu ouço dizer ca non amades tan muit’al / come mí, dized’, amigo, ...: / ...||1142.7 Pois eu migo seu mandado non ei, / ja m’eu leda partir non poderei / de Bonaval||1142.10 Pois m’aqui seu mandado non chegou, / muito vin eu máis leda ca me vou / de Bona[val]||1143.3 que mi non digades oje mal se eu for / a Bonaval, pois meu amig’i ven||1150.6 Pois mi dizen do meu amigo ca i ven, / madre velida e senhor, faredes ben / que me [leixedes ala ir / a San Servand’, ...]||1150.11 Pois todas i van de grado oraçon fazer, / madre velida, por Deus venho-vo-lo dizer: / ...||1154.15 Aquel dia que se foi mi jurou / que por meu ben me sempre tant’amou / e amará, pois migo começou||1155.5 Disseron-mi mandado de que muito desejo, / ca verria a San Servando, e, pois eu non o vejo, / namorada!||1158.15 e, pois s’el vai d’aquen, / achar-s’-á [e]n[d’el mal se eu poder]||1159.16 e, pois m’eu por el morrer vi[r], / maravilhar-s’-an todos d’atal fin||1160.18 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1173.9 Muito ben lhi fez, aquesto sei eu, / ..., / pois meu coraçon é en poder seu||1173.15 E muito ben lhi deve Deus fazer / se co[n] meu serviço lhi prazer á, / pois meu coraçon ten en seu poder||1174.3 – Dized’, amigo, ..., / vossa morte se a desejades, / pois non podedes falar comigo||1174.9 Dizede, amigo, se vos prazeria / con a vossa morte toda via, / pois vivedes de min alongado||1176.19 Pois me quisestes tan ben aguardar, / par Deus, non me leixes sen ti morar||1183.7 E, pois m’eu eire senlheira deitei, / a noite foi e vẽo e durou||1184.13 E, pois Deus quis que eu fosse u m’el visse, / diss’el, mia madre, como vos direi: / ...||1187.10 mais, pois con outra fostes começar, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, [amigo, por amor de Deus?]||1187.16 mais, pois vos outra ja de min venceu, / com[o] ousastes viir ant’os meus / [olhos, amigo, por amor de Deus?]||1187.22 pois começastes con outra molher, / com[o] ousastes viir ant’os meus / [olhos, amigo, por amor de Deus?]||1188.2 e, pois eu, con vosso medo, non o ei nen é comigo, / non ajades a mia graça||1188.11 Pois eu non ei meu amigo, non ei ren do que desejo||1191.5 mais, poi-lo eu vi, / con pesar ouvi a morrer i||1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1194.4 mais, pois vos eu non posso valer i, / pesa-mi a mí porque paresco ben||1194.6 pesa-mi a mí porque paresco ben, / pois end’a vós, meu amigo, mal ven||1195.25 E, poi-lo ela part’a meu prazer, / en vós quer’eu, meu amig’, escolher||1206.5 Pois eu mig’ei seu mandado, / querria saber de grado / se ousará meu amigo / [ante vós falar comigo]||1207.3 pois o namorado i ven, / esta fonte seguide-a ben||1207.5 esta fonte seguide-a ben, / pois o namorado i ven||1210.6 e el guarra, pois me vir, eu o sei||1211.7 E, pois mi Deus fez tal mandad’aver / qual desejava o meu coraçon, / madr’e senhora, ..., / que vos quer’eu [o] mandado dizer: / ...||1218.17 Pois eu e mia voontade de o non veer son ben fis, / que porrei, par caridade, ant’el?||1220.9 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer, / pois m’ora faz, como moiro, morrer||1220.19 E, pois Deus quer que eu moira por én, / sábian que moiro querendo-lhi ben||1223.7 – Pois vós sodes por mí tan coitado, / quando quiserdes, falade migo||1229.19 E, pois veer meu amigo, ben sei / que nunca pode per mí saber al||1231.13 E vós faredes, pois en voss’amor / vos esforçades tanto [e]no seu, / [qu]e vós vos acharedes én peior / ca vós cuidades||1231.21 e, pois eu esto sei, ..., / mando-me-lh’eu falar con quantas vir||1233.27 mal seria se non / o guarisse, pois por mí quis morrer||1237.36 e o mui bon ome, pois ten cabo sí / molher rafec’e se non paga d’al, / ... / ..., / quant’é melhor, tant’erra máis i||1237.38 e, pois el entende o ben e o mal / e por esto non na quita de sí, / quant’é melhor, tant’erra máis i||1237.54 non tenho por mal / de se partir, pois ouro serv’atal / que nunca pode valer máis per i||1241.7 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben, ..., / e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor / per que façades [cantigas d’amigo]||1241.15 mais, pois vos cuidan o trobar tolher, / ora verei o poder que an sigo||1242.17 vede-lo morto por esta razon, / pois ben sabedes vós de mí que non / poss’eu sen el viver, per bõa fe||1248.10 mais, pois lh’eu poss’a tal coita valer / come de morte, ..., / vós [catad’i o que devo fazer]||1248.17 e, pois veedes com’este preit’é, / vós catad’i [o que devo fazer]||1253.10 Pois mandado non m’envia, / busque-lho Santa Maria||1254.6 E, pois m’el foi a seu grado mentir, / des oimais me quer’eu d’amor partir||1256.3 e quero-mi-o perder, / pois veestes a meu poder||1258.3 e, pois vos tanto desejo, / en grave dia foi nada||1264.1 Pois vós, meu amigo, morar / queredes en casa d’el-rei, / fazed’e[n]d’o que vos direi||1265.13 O meu amigo, pois con el-rei é, / a mia coita é qual pode seer: / ...||1268.7 – Dizede, pois vos mando, / por que ides chorando||1274.27 – Por ess’, amiga, venha mal a quen / vos amar, pois tal preito per vós ven||1276.14 – Amigo, vossa prol sera, / pois vos ides, de non tardar||1284.11 Pois el foi d’atal ventura / que sofreu tan muito mal / por mí, ..., / mia madre, e por mesura / leixedes-mi-o ir veer||1284.17 Eu serei por el coitada, / pois el é por mí coitado||1285.5 Pois i non ven, / sei ũa ren: / ...||1286.4 Pois mi aqui ren non podedes dizer, / id’u ajades comigo lezer||1289.12 [e, louçana, irei] / orar u chaman Santa Cecilia, / pois m’aduss’o que [eu] ben queria||1307.1 Pois vós, filha, queredes mui gran ben / voss’amigo, mando-vo-l’ir veer||1307.13 E, pois lhi vós [mui] gran ben queredes, / direi-vos, filha, como façades: / ...||1308.6 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’enviou seu mandado||1308.11 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’el mandad[o] envia||1310.5 Pois m’ela non quer veer nen falar, / que me queres, Amor?||1310.11 Pois m’ela nen un ben quis[o] fazer, / que me queres, Amor?||1310.17 Pois m’ela nunca quiso fazer ben, / que me queres, Amor?||1310.23 Poi-lo seu ben cedo coita mi val, / que me queres, Amor?||1315.3 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois m’én tan ben preguntastes||1315.8 – Direi-vo-lo [eu], senhora, pois i tomastes perfia||1315.13 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois me avedes preguntado||1317.8 El i entende que a ten adubada, / pois lha podaron||1318.8 Ten el que faz der[e]it’en se queixar, / pois lhe non val servir e afanar||1321.10 «Poi-lo non tenh’en al, / se mi-a poserdes, porrei-vo-la tal / que a sençades [ben] atá o cuu»||1322.4 Meu dano fiz por tal juiz pedir, / ..., / ..., / pois me non val d’ante tal juiz ir||1322.13 ca ja me disse que me non compria / d’ir per d’ant’el, pois m’ouvir non podia||1323.1 Pois a todos avorrece / este jogar avorrido||1323.7 Pois ela trage camisa / de sirgo tan ben lavrada / ... / ..., non é sen guisa / de trager, [..., / o filho d’outro no colo]||1323.16 non é mui desaguisado, / pois lh’esta faz tal ajuda, / de trager, [..., / o filho d’outro no colo]||1324.15 «Pois bevo bon vinho / aqui u cómi’e non conto, / ..., / senher, vaa-s’en [bon] ponto!»||1325.1 Pois teu preit’anda juntando / aquel que é do teu bando, / di-me, doutor, como ou quando / lhe cuidas fazer enmenda||1325.7 Pois con muitos á baralha / por te juntar prol sen falha, / di, doutor, ..., / se lhe cuidas dar merenda||1325.13 Pois anda tan aficado / por teu preito aver juntado, / di, doutor, ..., / que prol ten i||1326.12 por end’a ti conven, / ..., / pois en tan alta razon [tanto] ousas, / que punhes sempre, ..., / seeres partido de torpidade||1326.22 E, pois en al es mans’e mesurado, / non entences||1327.13 bispo, senhor, pois desto al rei praz, / fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1327.19 E, pois vos el-rei aqueste logar dá, / bispo, senhor, ..., / vós seeredes privado toda via / deste vosso beneficio||1328.5 que, pois vos queren juntar casamento, / non pod’aver i nen ũu partimento / senon se for per vos[s]a negrigença||1329.15 Pois sodes entendud’e [é à] vista, / sabede agora catar tal razon / per que venha este feit’or’a perdon||1330.1 Pois Don Foão máis val / seendo pobr’e o gran ben-fazer / que lh’eu fiz sempre o faz ensandecer, / ... / ..., ma[l] lhi farei / padecer e desensandece-l’-ei||1330.7 Pois en pobreza non sal de seu sén / e o ben-fazer o torna sandeu / por padecer o que non padeceu, / ..., / ..., [mal lhi farei / padecer e desensandece-l’-ei]||1330.13 [E], pois lhi Deus atal ventur[a] deu / que en pobreza todo seu sén á / e con ben-fazer sandice lhi dá, / ..., / ..., [mal lhi farei / padecer e desensandece-l’-ei]||1331.1 Pois cata per u m’espeite / con sas razões d’engano / e me quer meter a dano, / per end’, ..., / deitar quero eu toda via / o ma[s]tique a Don Macia||1331.7 Pois me tenta de tal provo, / per que m’á ja esperado, / eu, ... / ..., / deitar quero eu [toda via / o mastique a Don Macia]||1331.13 E, pois el, aas primeiras, / quer de mí levar o meu / come engador judeu / en vespera de janeiras, / deitar quero eu [toda via / o mastique a Don Macia]||1332.2 – Vós, Don Josep, venho eu preguntar, / pois pelos vossos judeus talhadores / vos é talhado, ..., / quanto cada un judeu á de dar: / ...||1332.16 – Don Josep, tenho-[o] por sen-razon, / pois ja fal vosc’en talha igualdade||1332.27 mais, pois seu senhor / lha peita, quanto val tal quitaçon!||1334.20 e, maestr’Ali, sab’i ora ben / d’Alvar Rodrig[u]iz, poi-lo assi ten, / se fode ja este mouro tan neno||1335.9 poi-lo ten en poder, / mái-lo dever’a guardar de foder||1335.11 mái-lo dever’a guardar de foder, / pois con el sempre alberga e come||1336.13 certa resposta deve a levar / de vós, senhor, pois non é de negar||1336.15 E, pois el cuid’a fazer-vos creente / que vos serviu come ome de parage, / non compre aqui resposta per mes[s]age||1337.18 Nen mi cal, / poi-lo ela por sa prol assi ten||1338.17 Pois sodes tan ben casado, / non devedes i al dizer||1342.22 E, pois el é prior de tal prevenda, / conven que leix’a cura||1344.29 mais, pois eu non acho vao / a meu feito, sempre vaa / sa fazenda en ponto mao||1348.2 Ora faz ost’o senhor de Navarra, / pois en Proenç’ést’el-rei d’Aragon||1353.6 como vẽes, vai-t’assi, / pois tu per saco medes||1362.12 Val-mi Santa Maria, / pois a sela non ouço||1371.1 – Escudeiro, pois armas queredes, / dized’ora con quen comedes||1371.5 – Pois armas tanto desejades, / buscad’ante con quen comiádes||1373.10 ca, pois onrado / non é nen graado, / doado / faz leito dourado / depos sí trager||1375.3 e, pois assi per vós son vençudos, / busquen per al servir sas senhores||1376.11 e, pois eu ja máis non posso valer, / quero-m’andar per u seja viçoso||1376.13 E, pois eu entendo que ren non valho / nen ei por outra bondad[e] a catar, / non quer’eu perder este fodestalho||1377.21 ca diz agora sa molher / que este mercado non quer / caber, pois el tan mal mercou||1382.5 e, poi-lo ora assi viron andar, / non mi creades se o non sacar / contra alguen||1385.9 Levad’o mour’e ide-vos d’aqui, / poi-l’a seu don’entregar non queredes||1386.8 Pois vos Deus deu bõa molher leal, / non tenhades, ..., / de vos nulh’ome dela dizer mal||1387.6 e nas mãos o ten, / pois-lo á preso||1391.3 conselhar-vos-ei / que, pois vos vós entoucar non sabedes, / que façades quanto vos eu direi||1391.17 Ai mia senhor, ..., / ..., / pois sempr’a touca mal posta tragedes, / creede-mi do que vos conselhar: / ...||1392.7 que vós non devedes a descreer, / pois dona sodes e jogar queredes||1392.11 nulh’ome non sei con que ben estedes, / ..., / pois daquesto tan gran prazer avedes / de descreerdes||1401.25 [e] farei esso, se Deus mi perdon, / pois lhi per al non posso guarecer||1403.3 Maria Negra desventuirada / é porque quer tantas pissas comprar, / pois lhe na mão non queren durar||1403.17 Muit’é per aventuira mengada / de tantas pis[s]as no ano perder, / que compra caras, pois lhe van morrer||1403.20 pois lhe morren, a velha sandia / per pis[s]as sera en terra deitada||1404.22 E dix’eu logo, pois m’én partia: / ...||1406.8 E, poi-lo sabe, faz aguisado / de posfaçar||1407.18 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer / (...), / poi-lo non vistes||1411.17 Sempre De[u]s por sa vida rogarei, / e dereit’é que todo-lo façamos, / pois deles todos tant’amor filhamos / en sa terra quanto vos eu direi||1412.23 Non fui eu ben acordado, / poi-lo da porta catei / dentro||1416.19 poi-lo el catou, / ben [o] guarra do mal, ca treminhou||1419.28 mais ben sei eu que o mizcrou / alguen convosc’e lhi buscou / mal, pois vos esso fez creer||1419.31 el vos peitou / noutro dia quando chegou, / pois ides del tal ben dizer||1420.26 e, pois eu tod’est’ei, / o trobar nunca [o] eu leixarei||1420.28 o trobar nunca [o] eu leixarei, / poi-lo ben faç’e ei [i] gran sabor||1425.15 E, pois el-rei de vós é tan pagado / que vos seu ben e sa mercee faz, / d’averdes [bon] nome muito vos jaz||1425.19 ca, pois per cort’avedes a guarir, / nunca de vós devedes a partir / un ome que vos trag’acompanhado||1426.15 E, pois vos assi departi este «grave», / tenho-m’e[n]d’ora por máis trobador||1427.10 mais, se eu vós per i ouvesse pagada, / pois eu foder non posso, peer-vos-ia||1428.10 pois me non ás escusado, / un don e linho dobrado / pensa ora de mi-o dar||1428.16 e, pois pagado / non mi-as dás, ..., / er pensa de mi contar||1429.18 e meu pecado grav’e sen mesura, / ..., / se ũa vez de min non emprenhasse, / pois emprenha doze vezes no ano||1431.5 pois non sabe[de]s jograria fazer, / por que vos fez per corte guarecer?||1440.42 Don Domingo, vossa vida / é con pea, / pois Marinha jaz transida / e sen cea||1441.7 E, pois-lo vi nos panos perfiado, / enton puinhei máis en lhos pedir||1444.13 e, pois vos assi travan en trobar, / de vos julgar, senhor, non me coitedes||1450.20 e entolha-xe-me riso, / ..., / pois ja sei que verran quando / for Judas no paraiso||1454.4 Pois m’agora assi desdenha, / ainda mi a preito venha / de noit’ou lũar!||1454.7 Pois dela sõo maltreito, / ainda mi venha a preito / de noit’ou lũar!||1457.9 mais, poi-la vós fostes comprir / de quant’ela ouve sabor, / tenhades vós, comendador, / [comenda do demo maior]||1460.7 Pois vos non deron i orto, / por ent[er]rado e morto / vos tenh’oj’eu||1460.19 Pois non vistes i cortinha / nen paaço nen cozinha, / rependestes-vos aginha||1464.13 Pois trage reposte e tenda en que se tenha viçoso, / ..., / ..., / demos-lhi nós ũa maia das que fezemos no maio||1466.5 ca non achei razon / por que vos dela podesse trobar, / pois i non fostes||1468.5 mais, pois assi é / e que non ous’i a viver, conven / que moir[a], amigos||1469.6 pois me non val trobar por mia senhor, / oimais quer’eu ja leixar o trobar||1470.21 e ben sei, / senhor, que assi morrerei, / pois assi é vosso prazer||1472.2 Bernal Fendudo, quero-vos dizer / o que façades, pois vos queren dar / armas e «dona salvage» chamar||1473.4 e diss’ela, poi-lo viu denodado: / ...||1473.23 «Fazede vós qual / carta quiserdes sobre min, pois d’al / non poss’aver aquel omen pagado»||1475.8 E, pois [...]||1475.15 Ca, pois aqui cheguei, ja non diran / que non foi [...]||1485.12 mais, Justiça, pois tan gran torto fez, / metede-a ja so ele ũa vez||1487.19 ca me non posso de dano guardar / deste corvo que vejo tan chegado / à nossa casa, pois filha perfia / e corvej’aqui sempr’o máis do dia||1492.27 e, pois s’assanha, non cata per u / feira con el, sol que lh’ome desvia||1494.10 pois non avedes por om’a catar, / mal serviço faz om’en vós, de pran||1494.17 pois vos sanha ven, / os que vos serven non vos servirán||1496.15 E, pois sab’el tod’alegoria / d’agoiro, quando da sa casa sal, / ... / ..., / con atal viss’el a casa arder||1497.14 dade o castelo ao conde, pois vo-lo manda o Papa||1497.26 salvos son os traedores, pois ben isopados fican!||1500.5 e, pois vos Deus ora tanto ben fez, / punhade d’ir adeant’ũa vez||1500.9 mais, pois vos ora Deus tanto ben deu, / Don Fernando, conselhar-vos quer’eu: / ...||1500.12 non vos ar lev’atras vosso pecado, / pois vos el-rei meteu en tal poder||1500.15 E, pois sodes ora tan ben-andante, / ben era d’ome do vosso logar / dess’olho mao de vos ar quebrar||1500.20 e, pois punhastes sempre d’ir atras, / ar punhad’agora d’ir adeante||1502.22 E, pois tod’esto vos ei conselhado, / conselho-vos que tragades molher / destas d’aqui se peior non veer||1505.8 E, pois el viu que devi’a prender / mort’aquel om’assi, disse-lh’enton: / ...||1506.8 pois avedes [a]tan gran coraçon / que vos eu loe, en esta razon / vos quero ja loar toda via||1512.2 Par Deus, infançon, queredes perder / a terra, pois non temedes el-rei||1513.30 ora m’assanharei, / pois mal i entenças||1514.17 – Lourenço, a min grave non sera / de te pagar tanto que mi quiser, / pois ante mí fezisti teu mester||1515.1 Lourenço, pois te quitas de rascar / e desemparas o teu citolon, / rogo-te que nunca digas meu son||1515.11 mais, poi-lo queres ja de ti partir, / ..., / Lourenço, nunca irás a logar / u tu non faças as gentes riir||1515.12 pois guarecer [queres ja] per trobar, / Lourenço, nunca irás a logar / u tu non faças as gentes riir||1515.24 mais, pois t’én quitas tu, D[e]us ti perdon||1516.20 e el guarria mui melhor / sen trobar e sen citolon, / pois perdeu a voz e o son / por que o ferian peior||1518.1 Dona Ouroana, pois ja besta avedes, / outro conselh’ar avedes mester: / ...||1519.22 E pois ambos ataes son / como eu tenho no coraçon / os julgu’aquel que pod’e val||1525.24 e ela, por que promete / cono, poi-lo dar non pode?||1526.11 mais ũa vez quer-vos el-rei alçar / en gran talho, poi-lo servid’avedes||1526.16 pois vos el-rei assi quer encimar / como dizen, se per vós non ficar, / per vós non fique||1527.7 mais, por un couce, den or’aqui mil / a Don Ansur, pois gran torto tomou||1527.14 por un couce que mil couces lhi den, / pois Don Ansur per justiça i mingou||1527.19 e, pois s’el vẽo querelar assi, / taes mil couces lev’ora d’aqui||1529.10 e, pois eu vi que era mal coitado, / mandei-o ben caentar e cobrir||1534.10 pois vós, jograr, trager / non vos vej’est’, ... / ..., / buscade, ... / ..., est’; ...||1539.11 ai Deus, pois ma[n]dan quita-lo, / se lha dan por aguilando!||1547.26 e, poi-las alo teedes, / vestide-las mui mal e governades||1548.5 Pois lh’eu non quero mal nen ben, / por que mi á ela a querer mal?||1552.13 e, poi-las ten [con]sigo noit’e dia, / seu mal é trage-las mal lazeradas||1552.15 E, pois el sa fazenda tan mal cata / contra elas, ... / ..., / eu non lho tenho por bõa barata / de as trager como trag’en concelho||1553.19 que nunca ja, pois assi é, / pode veer, per bõa fe, / a face do que nos comprou||1554.16 Non na perderá se ouver vogado, / pois el pode per enquisas põer / como lha viron criar e trager / en cas sa madr[e]||1561.16 mais avia-lhas o dem’a levar, / pois se per [a]tal cajon perderon||1564.4 e, pois lh’ali non quer viver, / ena Moeda Velha vai morar / Dona Maria Leve, a seu pesar||1569.8 – Joan Vaasquiz, pois me cometedes, / direi-vos eu quant’i entend’e sei: / ...||1569.10 pois nós avemos aquel melhor rei / que no mund’á, por que non entendedes / que o seu preço e o seu valor / todo noss’é, pois emperador for?||1569.29 pois vos ja venci / desta tençon que vosco cometi, / nunca ar migo filhedes perfia||1570.3 ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir, / pois vós tal cousa fostes comedir||1583.25 mais, pois sanha p[r]endedes, / aqui ante todos leix’eu a tençon||1585.20 e, ..., / dizen os omens, e dizen dereito, / que peeu ben, pois peeu en seu leito||1602.6 mais, pois fiz lealdade, vel por Santa Maria, / soltade-m’, ai sen[h]or||1603.22 E, pois ela de tan refece don / se peendeu, ben tenho eu que non / mi des[s]’outro||1604.9 E, meus amigos, mal dia foi nado, / pois esta dona sempre tant’amei||1605.4 que non sei oj’eu quen / fos[s]e no mund’en peor ponto nado, / pois [m]’ũa dona fez querer gran ben, / fea e velha||1606.8 E, pois achou logar tan aguisado / en que morasse, por dereito ten / de morar i||1607.21 e deste-la vinga el, ca de min non, / pois á sabor de lhi vingança dar||1608.12 mais ora ja, pois m’el foi cometer, / outra razon lhi cuid’eu a mover / de que aja dous tamanho pesar||1608.18 ca, poi-l’eu começar, / tal escatima lhi cuid’eu dizer / que, ..., / que ja sempr’aja de que se vingar||1614.3 ca, pois el sab’arreitar de foder, / cuid’eu que gai é, de piss’arre[i]tado||1614.5 e, pois emprenha estas con que jaz / e faze filhos e filhas assaz, / ante lhe dig’eu ben encaralhado||1615.8 Pois sodes amiga minha, / non quer’a custa catar||1620.6 «Ja sobre min filhei o capelan, / e, poi-lo sobre min filhei, de pran / mal fazia se o non ajudasse»||1620.12 Eu de tal logar venho / que, poi-lo capelan, per bõa fe, / sobre min filh’e seu feit’en min é, / ajuda-l’-ei||1620.14 ajuda-l’-ei, poi-lo sobre min tenho||1620.19 Ca, poi-lo eu filhei / ja sobre min, verdade vos direi||1620.21 ajuda-l’-ei, poi-lo sobre min filho||1630.2 se queredes / dele saber novas certas per min, poi-las non sabedes, / achar-lh’-edes tres sinaes per que o conhosceredes||1632.5 Pois mal nen ben con el nunca comeu / e del ben diz nen mal, muit’é sandeu / d’ir mal nen ben de seu jantar dizer||1632.12 Pois mal nen ben con el non comeu sol, / ..., tenh’eu por fol / se mal nen ben de seu jantar disser||1632.18 que gran torpidad’é / quen mal nen ben del diz, per bõa fe, / pois ben nen mal nunca lh’o jantar deu||1632.25 poi[s] ben nen mal do jantar non gastou, / nen mal nen ben d’adubar i non á||1636.23 e por esto non sõo pecador / de comer ben, pois mi-o dan en doaçon||1637.22 E Don Afonso, pois á tal sabor / de fazer bõa casa, começar / a dev[e] assi||1639.13 E, pois parecedes assi, / tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1639.22 Dizer-vo-lo ei ja, pois me vou||1643.12 e, pois se quer de folia leixar, / de pran Deus lhi mostrou aquel logar||1643.15 E, pois ben quer remiir seu pecado, / logar achou qual avia mester||1644.15 Mais, pois aqui salmon achei, / querrei oj’eu mui ben cẽar||1644.23 Non quer’eu custa recear, / pois salmon fresco acho, sinher||1647.9 e, poi-los tragen dous anos, / rafeces son, por tal cousa||1649.13 a jornada que d’aqui / vós oi queredes filhar / sera grande, pois des i / cras non é ren o jantar||1652.13 Ca, pois d’amigos mal está, / non pode bõa estança aver||1652.15 ca, pois om’é de tal conven, / ..., / o demo lev’o que lhi val / sa requeza||1652.24 pois el diz que lhi non én chal / de dizeren del mal nen ben, / ja máis del non atenderei / bon feit’...||1652.31 que á el máis do que eu ei, / pois s’end’el non ajuda ren?||1653.1 Don Bernaldo, pois tragedes / convosc’ũa tal molher, / a peior que vós sabedes, / se o alguazil souber, / açoutar-vo-la querra||1654.11 ca, pois o cadead’én foi perder, / sempr’a maeta andou descadẽada||1654.14 Tal maeta como sera guardada, / pois rapazes albergan no logar, / que non aj’a seer mui trastornada?||1655.10 pois non apres nen un mester, / quen querra i o seu perder?||1661.29 E, pois el tal castidade manten, / quand’el morrer, direi-vos ũa ren: / ...||1662.3 Sueir’Eanes, nunca eu terrei / que vós trobar non entendedes ben, / pois entendestes quando vos trobei / que de trobar non sabiades ren||1668.7 Pois vos Deus deu tamanha valentia / de vos vingar, ..., / ..., / mostrar-vos-ei gran dereit’a prender: / ...||1668.16 pois vos én Deus deu tamanho poder, / oimais, tia, negra noite lhi dade||1672.8 E, pois ficastes prob’e sen aver, / non veedes ca fezestes mal sén?||1675.8 «Pois vos ides vossa via, / a quen leixades o voss’escolar / ou vosso filh’e vossa companhia?»||1675.22 «Pois agüiro catades, / das aves vos ar conven a saber / vós que tan longa carreira filhades»||1679.7 E, pois xe vos en tan gran cunta pon, / ..., colher non conven / contra quen sabe ond’ést’...
3. Conxunción ilativa (‘entón, por tanto’)
954.15 pois por que o rogades ja?||1174.17 – Queredes? Pois tan bon dia oje, / pois [que] o que eu quero vós queredes||1402.6 Pois eu tanto por voss’amor ei feito, / ali u vós migo talhastes preito||1402.16 Pois m’eu [tanto] por vós de peidos vazo, / ali u vós migo talhastes prazo||1430.8 – Pois, Don Vaasc’, un pouco m’ascoitade: / ...||1445.18 mais vii[n] aqui / por gaar algo e po[i]s sei iguar-mi ben / como o trobar vos[s]o||1514.29 – Pois, Lourenço, cala-t’e calar-m’-ei||1546.14 Se a non á, pera que quer / pois tant’a bõa Maria?||1595.12 «Pois por que rimou aqui?»

pois que2 loc. conx. caus. 'porque, pois que'
1.21 Amor, pois [que] eu al non ei / nen averei nulha sazon / senon vós, ...||3.8 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer, ..., / dereito faz se me mal talan ten / por tal sandice qual eu cometi||20.19 Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||32.19 mais, mia senhor, faç’eu prazer / (pois que me ten en seu poder), / que [me] faz entrar en prison||33.16 e ora, mia senhor, non é pensado, / pois que nunca o quisestes saber||54.2 Por Deus, senhor, e ora que farei, / pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||55.22 E, pois [que] m’esta coita faz / agora aqui o sén perder, / ... / ..., / por Deus, mia senhor, que farei||76.22 ben me devedes a parcir / ben que vos quera consentir, / pois que mi Deus guisar non quer / por que end’al possa fazer||82.17 e, pois que mia senhor non quer / esto d’Amor per ren creer, / ja máis seu ben non averei / senon assi como mi-o ei||85.10 E os que esto creud’an, / Deus, é que queren máis viver, / pois que d’ali ben non estan / onde querrian ben prender||96.21 Non o dev’a leixar morrer, / ca non ést’ome en seu poder, / pois que gran coita d’amor á||108.19 E ben dig’a Deus, pois que m’én vou, verdade||110.12 vergonh’á ja d’assi antr’as gentes andar, / pois que de min nen deles nen un sabor e[i]||132.29 pero sei eu, / pois que me Deus non quer quitar / d’en vós cuidar, / ca, a meu cuidar, / non m’avera mort’a filhar||133.22 E, pois que Deus non quer que me valhades / nen me queirades mia coita creer, / que farei eu?||151.1 Pois que se non sente a mia senhor / da coita en que me ten seu amor, / mia morte mui mester me seria||157.3 Pois que vós avedes, senhor, / tan gran sabor de me matar, / rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix[e] acabar||159.5 e, pois que vos ides d’aqui, / senhor fremosa, que farei?||184.15 E, pois que assi ést[e], ... / ... / ..., / verdade vos quero dizer: / ...||186.25 porque ei medo no meu coraçon, / pois que o corpo perço, de perder, / meus amigos, quanto vos eu direi: / ...||186.29 E, pois que moiro querendo-lhi ben, / quanto a vir, tanto mi averei én||189.25 que El me faç’ensandecer, / pois que m’outro ben todo fal||189.28 ca esto me sera melhor, / pois que m’ela nen Deus non val||196.17 Mais u mi-a Deus primeiro fez veer / máis me valvera de morrer enton, / pois que mi-a Deus tan gran ben fez querer||200.26 e, pois que eu tal amigo non ei, / morrer poss’eu||205.5 ca ben sei eu d’El ja / ca me non pode nunca mal fazer / mentr’eu viver, ..., / pois que me cedo tolheu quanto ben / eu atendia no mund’, ...||205.19 pois que mi-a fez morrer Deus, / El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||207.6 ca, se s’El del doesse, doer-s’-ia / de mí, ... / ..., pois que me foi tolher / quanto ben eu eno mund’atendia||215.21 mais, pois que Deus quer / que eu a vós queira melhor, / valha-m’El contra vós, senhor||226.12 e, pois que el nen Deus non quer, / dizer-vos quer’eu ũa ren||241.11 e tan bon conselho non poss’aver, / pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor||254.2 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||259.6 e, mia senhor, pois que vos pesa én, / dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes: / ...||259.30 Pois que vos pesa porque vos amei, / sei, se viver, que viverei coitado||262.2 Ai mia senhor, quero-vos preguntar, / pois que vos ides e eu non poss’ir / vosco per ren e, sen grad’, a partir / m’ei eu de vós e de vosco morar: / ...||280.3 Senhor, o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan, / pois que vos vós non doedes de min, / que por vós sofro, morte m’é de pran||310.6 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.27 servi-a muit’e, pois que a servi, / fez-mi aquesto quant’oides contar!||335.16 mais, e pois que assi é, / farei-lh’eu [ben]||336.15 Pois que meu prez nen mia onra non crece / porque me quigi teer à verdade, / vede-lo que farei, par car[i]dade||336.18 vede-lo que farei, par car[i]dade, / pois que vej’o que m’as[s]i acaece: / ...||339.12 e, pois que ja no[n] á prez nen valor / eno mundo, d’u se foi mia senhor, / Deus me cofonda se eu i guarir!||352.7 nunca me pode tolher al / mal nen gran coita, senon mal / de morte, pois que eu ben sei / que de mia senhor muit’amar / non ei poder de me quitar||356.5 mai-lo mal que eu ei, / pois que eu punho sempre en o negar, / maldito seja quen mi-o devinhar!||365.15 mais, pois que m’ora Deus / [o] guisou, j’agora verei / prazer por quanto pesar vi||382.1 Pois que vós per i máis valer cuidades, / mal vos quer’eu conselhar, mia sen[h]or||382.9 Al vos er quero dizer que faredes, / pois que vos ja mal ei de conselhar||394.16 mais, pois que assi é, / ante lhe quero [a mia senhor dizer / o por que posso guarir, ou morrer]||397.14 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||398.19 mais, pois que ja non posso guarecer, / a por que moiro vos quero dizer||398.24 [E] o que sempre neguei en trobar / ora o dix’, ..., / pois que alguen acabou sa perfia||411.1 Senhor fremosa, pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa, conven-m’oje-mais a sofrer / todas-las coitas que sofrer poder||418.14 E mal dia naci, senhor, / pois que m’eu d’u vós sodes vou||418.17 ca mui ben sõo sabedor / que morrerei, ..., / pois que m’eu d’u vós sodes vou||419.16 e, pois que assi é, / gradesc’a Deus que me faz a maior / [coita do mund’aver por mia senhor]||419.19 gradesc’a Deus que me faz a maior / [coita do mund’aver por mia senhor], / pois que mi-a fez aver pola melhor / dona de quantas fez Nostro Senhor||430.2 Mui gran poder á sobre min Amor, / pois que me faz amar de coraçon / a ren do mundo que me faz maior / coita sofrer||434.9 E de morrer por vós, senhor, ben sei / que me non posso ja per ren partir, / pois que me vós non queredes guarir||436.23 prenderei morte, pois que Deus non á / doo de min, nen vós, que sempr’amei||437.7 Pois que m’assi tẽedes en poder, / senhor fremosa, dized’ũa ren: / ...||454.3 Pois que me foi el furtar / meu podeng’e mi-o negar, / e, quant’é a meu cuidar, / estes penhos pesar-lh’-an||458.2 Pois que or[a] os panos da mia reposte toma, / que levass’el os cabos e dess’a mí a soma||460.24 non sabedes dar / bon conselho, ..., / pois que me vós conselhades deitar / en tal logar esta pena||461.19 E, pois que vossa fazenda teedes ben alumeada / e queredes ben amiga fremosa e ben-talhada, / non façades dela capa||461.22 E, pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro, / gardade-vos de seerdes escatimoso ponteiro||464.11 E, pois que o Deus assi quis, / ... / ..., mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||465.1 Pois que m’ei ora d’alongar / de ma senhor, ..., / ... / ..., / direi quando me lh’espedir: / ...||479.8 e, pois que s’en compasso á de meter, / atan longa deve toda [a] seer / per antr’as pernas da [e]scaleira||483.11 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el, ..., / pois que se de quant’el foi lazerar / serve Don Pedro e non lhi dá én grado||485.16 por ende non é trobar natural, / pois que o del e do dem’aprendestes||491.25 e, pois que fode per eles assaz, / se molher acha que o demo ten, / assi a fode per arte e per sén||492.11 Pois que ven con nos prostumeiros, / maldito seja!||496.6 e quer’ir algũa terra buscar / u nunca possa seer sabedor / ela de mí nen eu de mia senhor, / pois que lh’é, d’eu viver aqui, pesar||497.11 e, pois que al / de mal nunca Deus en vós quis poer, / por Deus, senhor, non querades fazer / en min agora que vos esté mal||505.1 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar, / quero-vo-la mia fazenda mostrar||510.1 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor, / ũa verdade vos direi||522.1 Pois que vos Deus, amigo, quer guisar / d’irdes à terra d’u é mia senhor, / rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||522.11 E, pois que vos Deus aguisa d’ir i, / tenh’eu que mi fez El i mui gran ben||523.12 querria ja mia morte, pois que non / vejo de mí nen d’al, nulha sazon, / prazer||529.13 E, se vos vir, pois que ja moir’assi, / non devedes ende pesar aver||545.9 E, pois que vos non doedes / de min e sol non avedes / én coidado, / en grave dia fui nado||547.15 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al, / en que grave dia naci||551.8 «Oimais non é nada / de fiar per namorado / nunca molher namorada, / pois que mi o meu á errado»||552.13 Pois que vos nunca doestes de min / e sabedes quanta coita passei / por vós e quanto mal lev’e levei, / tẽede por ben, ..., / senhor fremosa, [de vos non pesar / de vos veer]||552.16 tẽede por ben, pois que ést’assi, / senhor fremosa, [de vos non pesar / de vos veer]||555.13 E, pois que viv’en coita tal / per que o dormir e o sén / perdi, tẽede ja por ben, / senhor, ..., / de vos querer de min doer||557.2 Amor, en que grave dia vos vi, / pois que, tan muit’á, [a] que eu servi / ja máis nunca se quis doer de mí||561.25 e, pois que o quer fazer, / non poss’eu fazer i al||564.15 «Pois que me mandades ir», / dixi-lh’eu, «senhor, ir-m’-ei; ...»||566.5 por én querede, pois que eu, senhor, / por vós fui sempre de mal sofredor, / que algun tempo sábia que é ben||566.14 quered’ora, senhor, ... / ..., / que o ben sábia, pois que [o] mal sei||601.4 e sab’el que mi faz pesar, / madre, pois que lhi eu defendi / que non fosse, per nulha ren, / per u eu foss’, e ora ven||603.5 ca, pois que s’el ledo partiu d’aquen, / non pode seer senon por meu ben||607.3 que, pois que viu meu mandado, / quanto pode viir ven||616.15 mais, pois que mi aven / que vos vejo, folgarei / e veerei todo meu ben||617.1 Pois que diz meu amigo / que se quer ir comigo, / ..., / praz a mí||617.3 pois que a el praz, / praz a mí, ben vos digo: / éste o meu solaz||642.2 Que farei agor’, amigo, / pois que non queredes migo / viver||655.15 pois que non veo o dia / que lh’eu avia mandado, / nunca me por el roguedes||692.4 e, pois que eu deles estou assi, / non saben tanto que possan saber / qual ést’a dona que me faz morrer||694.11 E, pois que o non vejo, / e que farei [eu], louçãa?||714.6 E tenho que lhi fiz torto de me lh’assanhar doado, / pois que mi-o non merecera||717.16 mais ve[e]redes, amigo, / pois que vos dig’én verdade, / ca sodes mal con[selhado / de mi sair de mandado]||731.1 Pois que vos eu quero mui gran ben, / amig’, e quero por vós fazer / quanto me vós rogades, dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren: / ...||744.10 mais, pois que a verdade sei, / oimais faze[de des aqui / capa d’outra, ca non de min]||750.10 e nossas madres, pois que ala van, / queimen candeas por nós e por sí||758.22 E, pois que non á de valer / bon talho nen bon parecer, / parescamos ja como quer||802.3 en que andades cuidando, / pois que andades chorando?||827.9 e, pois que vi que m’avi’a mentir, / non lho parci nen lho quis sol caber||827.16 e por aquesto ja lhi ren non val / de me jurar, pois que me lh’as[s]anhei||838.3 dized’, amiga, que vos mereceu, / pois que s’agora convosco perdeu||840.9 pois que m’eu vou d’aqui, / nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||898.16 E, se trobar, sei ca lhe pesará, / pois que lhe pesa de lhe querer ben||907.10 e de tod’esto al xi mi faz, / pois [que] tan bon parecer á||923.10 E terria por gran razon, / pois que vos eu tal amor ei, / d’averdes oje, qual eu ei, / coita no vos[s]o coraçon / de viver migo||928.16 pois que o fez, eu lhi farei assi||935.9 Ben o sabe Nostro Senhor / que me pesa, pois que s’ir quer||937.3 Amiga, o voss’amigo / soub’eu que non mentiria, / pois que o jurad’avia / que veesse||944.4 e eu non tenho i al senon morrer, / pois que m’ela non val nen seu amor||944.16 mais ben vej’e sei / que morte tenh’i, pois que me non val||954.16 Ca, pois que vos El tan muito ben fez, / en que vos podia [Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?]||981.16 «Por que vos vi, / pois que me non val nada?»||990.11 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester, / pois que o quer Deus cofonder||991.6 ante o quise destroir, / pois que Don Telo fez end’ir||1016.9 e, pois que morremos, / amigo, ..., / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1054.1 – Rui Martĩiz, pois que est’[é] assi, / ... / ..., / dized’agora vós un preit’a min||1057.19 [E], pois que al non desejan veer, / Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer||1067.6 rogar-vos-ei, por Deus, ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar, / pois que vos non ouso por al rogar||1096.6 e des i mui coitado / me tev’Amor, pois que desenganado / fui dos que aman e dos que amaron||1099.22 e, pois [que] m’eu daqueste mundo vou, / pesa-mi que diran: ...||1105.15 mais, pois que assi é, / aventurar-me quero des aqui / a dizer-lh[o]||1114.16 e valer-m’-ia mui máis én morrer, / pois que tan muit’á ja, ..., / que non fui i [e por esto mi aven: / ...||1123.26 Sei que non sab’a mia manha, / pois que m’enviar non quer / mandadeir’...||1147.7 Pois que s’agora foi d’aqui / o meu amig’e o non vi, / filharon-s’a chorar des i / estes olhos meus con pesar||1157.8 Filha, que mal baratades, / que o sen meu grad’amades, / pois que vos non quer veer!||1160.10 E ar direi-vos outra ren, / pois que vos vós queredes ir, / meu ami[g]’, e de mí partir: / ...||1174.6 Tan bon dia migo, / pois que os meus desejos desejades||1174.12 – Prazer, senhor, par Santa Maria, / prazeria, ..., / pois que vos do meu prazer prazeria||1174.15 – Dizede, amigo, se gradoedes, / a vossa morte se a queredes, / pois que vivedes de min tan longe||1174.18 Pois tan bon dia oje, / pois [que] o que eu quero vós queredes||1187.4 e dized’ora, ..., / pois que vos ja con outra preço dan, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1188.12 mais, pois que mi per vós vẽo, mia filha, que o non vejo, / non ajade-la mia [graça]||1188.17 e, pois que mi-o vós tolhestes e melhor ca vós paresco, / non ajade-la [mia graça]||1250.15 e, pois que o ben ja / non soubestes sofrer, sofred’o mal||1254.3 Eu, louçana, enquant’eu viva for / nunca ja máis creerei per amor, / pois [que] me mentiu o que namorei||1254.5 nunca ja máis per amor creerei, / pois que mi mentiu o que namorei||1266.8 E ben vo-lo juro, madre, / pois que s’el foi noutro dia / sanhud’e non mi-o dizia||1266.13 Pois que m’eu del muito queixo / e fui por el mal ferida / de vós, mia madre velida, / non logr’eu este meu soqueixo||1274.4 – Por Deus, amiga, que pode seer / de voss’amigo, que morre d’amor / e de morrer á ja mui gran sabor, / pois que non pode vosso ben aver?||1316.10 mais, pois que os tragedes vós / a vender, é per seu talan?||1326.1 Pois que te preças d’aver sén comprido / en trobar ben e en bõa razon, / non faz mester a ti, Fernan Chancon, / d’ir entençar come torpe avurrido||1327.10 fazede sempre quant’al rei prouguer, / pois que vos el por privad’as[s]i quer||1327.11 e, pois que vós altos feitos sabedes / e quant’en sis’e en conselho jaz, / bispo, senhor, ..., / fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1338.21 ca pera vós, pois que vos dan / gran preço d’ome de bon sén, / é ela, u á todo ben||1344.13 e, pois que eu non enmendo / nen me faz outra emenda, / ao demo encomendo / que o aja en sa comenda||1352.8 Rodrig’Airas vo-lo diss’e fez mal sén, / pois que vós non citolades nulha ren||1373.25 demo lho deu, / pois que lhi prol non ten||1388.11 pois que dela non tragedes o manto, / saia tan curta non conven a vós||1388.16 Non vos vestides de saia guisado, / pois que a corta queredes trager||1391.16 Ai mia senhor, ..., / pois que por al non vos ouso rogar, / ..., / creede-mi do que vos conselhar||1401.2 – Senhor, eu quer’ora de vós saber, / pois que vos vejo tan coitad’andar / con amor, ..., / ..., / que farei [eu]||1401.26 pois que mi tanto de mal faz Amor, / rogarei muito a Nostro Senhor / que mi dé mort’...||1406.11 ca xo deostan [e] el o melhor / faz, pois que ja tal é seu pecado||1418.13 E, pois que me non val rogar a Deus / nen a santos, ne[n] me queren oir, / irei a [e]l-rei mercee pedir||1444.4 pois que eu ei mui gran sabedoria / de trobar e d[e] o mui ben fazer, / ..., / vingade-o sen toda bandoria||1457.15 e, pois que vos quer ben / como quer a min ou melhor, / tenhades vós, comendador, / [comenda do demo maior]||1485.19 mais, Justiça, pois que as[s]i é ja, / metan-na so el||1496.1 Pois que Don Gomez Çura querria / con boas aves ante prender mal / ca ben con outras, non lhi dé Deus al / erg’estes corvos per que s’el fia||1497.2 ben é que a nostra deviámos, pois que no-l’o Papa manda||1498.19 pois que s’agora o reino partiu, / prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1514.5 pois que t’agora citolar oi, / e cantar, mando que to den assi / ben como o tu sabes merecer||1515.16 pois que mi tolhes do cepo pavor / e de cantar, farei-t’eu sempr’amor||1516.2 Ora quer Lourenço guarir, / pois que se quita de rascar||1564.10 que, pois que se lh’a manceba quer ir, / ena Moeda Velha vai morar / [Dona Maria Leve, a seu pesar]||1619.12 e, pois que del muitas querelas dan, / se lhi con el non fogides, terran / todos que sodes om’avizimao||1620.9 «Mui gran fiuza tenho, / pois que en vós filhastes o seu feito, / de dardes cima a todo seu preito»||1620.27 e, pois que todo assi en min ten, / se o non ajudar, farei meu dano||1621.19 e, pois que [assi] esto ten por ben, / gast’o seu con no da[no que me ven]||1644.10 mais, pois que o ach’ora aqui, / ja custa non recearei||1650.17 Ca o torpe que sempr’anda calado / non o deven por torpe a razõar, / pois que é torp’e leixa de falar||1652.11 máis de viver por que lhi praz, / pois que non val nen quer valer, / ou grand’estança que prol lh’á?||1658.8 E, pois que [é] o concelho / dos cornos apoderado, / quen lhi sair de mandado / fara-lh’el mao trebelho||1664.27 pois que per outren nen per min / mia coita non sabe, querrei / dize-la||1668.1 Pois [que] vos vós cavidar non sabedes / deste marido con que vós seedes, / mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del||1668.6 maa noite vos mando que lhi dedes, / pois que vos el mal dia faz aver||1678.14 ca diz que tant’é come seu, / pois que mi á por entendedor
Nalgunha ocasión, a coordinación explica o afastamento de pois e a súa elipse
233.13-14 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei||547.15-17 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al||1468.5-6 mais, pois assi é / e que non ous’i a viver, conven / que moir[a], amigos
[últ. rev.: 01/07/2018]