Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa

Resultados

 1. Publicacións
  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A estilística no ámbito galego, portugués e brasileiro", en Maria Aldina Marques & Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.): Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-portugués, A Coruña, Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía, 2015, pp. 35-65.

  • López Viñas, Xoán, "Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego , Anexo 71 de Verba, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2014, 199 páxinas.", Revista Galega de Filoloxía, A Coruña, Universidade da Coruña, 2015, pp. 211-216 [ISBN 1576-2661].

  • Ferreiro, Manuel, "Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]", en Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014, pp. 177-196.

  • Ferreiro, Manuel, "Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa", Revista de Literatura Medieval, 26, 2014, pp. 163-190.

  • Ferreiro, Manuel, "Eduardo Pondal á procura do verbo sublimado. Arredor das re-escrituras pondalianas", en Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.): Modelos de lingua e compromiso, A Coruña, Baía, 2014, pp. 163-184.

  • Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga Don Beeito, ome duro [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago”, en Esteve, Cesc (ed.): El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 511-527.

  • Ferreiro, Manuel, "Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de «o» e «a»", Estudos de Lingüística Galega, 6, 2014, pp. 81-115.

  • Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga «Don Beeito, ome duro» [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago", en Esteve, Cesc (ed.): El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 511-527.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Sobre falsificacións e traumas: do galego antigo ao contemporáneo", Itinerario. Revista de Estudios Lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Varsovia, 20, 2014, pp. 101-121.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Vós sodes mui fraquelinha molher. Sobre a sufixación apreciativa na poesía trobadoresca profana", en Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014, pp. 197-225.

  • Eirín García, Leticia & Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014.

  • Eirín García, Leticia, "Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas", Grial, 198, 2013, pp. 95-96.

  • Eirín García, Leticia, “Yara Frateschi Vieira / M. Isabel Morán Cabanas / José António Souto Cabo, Compostela trobadoresca. O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Área de Santiago de Compostela, Editorial Toxosoutos, 2012, 101 páxinas.”, Grial, 197, 2013, pp. 100-101.

  • Eirín García, Leticia, "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp.", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp. 515-520.

  • Ferreiro, Manuel, “Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción se na poesía profana galego-portuguesa”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp. 453-470.

  • Ferreiro, Manuel, "Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico", Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 1, Spring, Washington D.C. (USA), 2013. <https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/07/Ferreiro-Anomalia-Article.pdf>

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "El papel del reino de Galicia en la conformación y difusión del romance y de la literatura gallego-portuguesa medieval", en Concepción Company & Aurelio González & Lillian von der Walde Moheno (eds.): Aproximaciones y revisiones medievales. Historia, lengua y literatura, México DF (México), El Colegio de México / Universidad Autónoma de México / Universidad Autónoma Metropolitana, 2013, pp. 179-192.

  • Mosquera Castro, Estefanía, Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS, A Coruña, AS-PG, 2013.

  • Mosquera Castro, Estefanía & Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, XVIII, 2013, pp. 179-205.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp.

  • Eirín García, Leticia, "O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco", en Rodríguez González, O. & Carballo Piñeiro, L. & Baltrusch, B.: Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios, A Coruña, UDC, 2012, pp. 279-290.

  • Eirín García, Leticia, "A cantiga de amor galego-portuguesa no contexto lírico da Europa occidental medieval", en Rafael Alemany Ferrer & Francisco Chico Rico (eds.): Literatures ibèriques medievals comparades / Literaturas ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d'Alacant / Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC), 2012, pp. 203-212.

  • Ferreiro, Manuel, “Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa”, en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.): El texto medieval. De la edición a la interpretación, Anexo 68 de Verba, Santiago de Compostela, 2012, pp. 135-158.

  • Ferreiro, Manuel, “Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión”, en Pretov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.): Avanços em Ciências da Linguagem, Santiago de Compostela / Faro, AIL / Através Editora, 2012, pp. 391-410.

  • Ferreiro, Manuel, "O subcorpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais", en Mongelli, Lênia Márcia (org.): E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias, São Paulo (Brasil), Ateliê Editorial, 2012, pp. 305-323.

  • Ferreiro, Manuel, “Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome che e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton”, en Fernández Rodríguez, N. & Fernández Ferreiro, M. (eds.): Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas, Salamanca, SEMYR, 2012, pp. 545-562.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Locucións conectoras consecutivas de carácter parentético no galego moderno e contemporáneo”, en Pretov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.): Avanços em Ciências da Linguagem, Santiago de Compostela, AIL / Através Editora, 2012, pp. 411-428.

  • López Viñas, Xoán, “Sobre o Dicionario de afixos do galego medieval”, Revista Galega de Filoloxía, 13, 2012, pp. 63-83.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “As estruturas pleonásticas en galego na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos”, en Pretov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.): Avanços em Ciências da Linguagem, Santiago de Compostela, AIL / Através Editora, 2012, pp. 133-144.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Carlos Garrido, Léxico Galego: Degradaçom e Regeneraçom, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Edições da Galiza, 799 páxinas”, Revista Galega de Filoloxía, 13, 2012, pp. 193-198.

  • Eirín García, Leticia, "Darío Xohán Cabana, Primeiro era Occitania... Os trobadores de Occitania. Escolma, edición e traducións de Darío Xohán Cabana, Edicións da Curuxa, 2011, 638 páxinas", Grial, 191, 2011, pp. 92-93.

  • López Viñas, Xoán & Lourenço Módia, Cilha. & Moreda Leirado, Marisa, Gramática práctica da lingua galega, A Coruña, Baía, 2011, 2ª ed.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011.

  • Eirín García, Leticia, “O cancioneiro de Don Denís como intertexto poético”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 109-132.

  • Ferreiro, Manuel, “Sobre o proxecto «Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa»”, en Brea, Mercedes / López Martínez-Morás, Santiago (eds.): Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010, pp. 239-252.
  • Ferreiro, Manuel, “Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X”, en Arbor Aldea, Mariña / F. Guiadanes, Antonio (eds.): Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Anexo 67 de Verba, 2010, pp. 239-261.
  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Lingua e poder político na Galiza e en Portugal durante a Baixa Idade Media”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (coords.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña UDC, 2010, pp. 151-181.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra”, Boletín da Real Academia Galega, 371, 2010, pp. 83-114.

  • López Viñas, Xoán, “A identidade gramatical da prefixación nas gramáticas históricas do portugués e do galego”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 231-253.

  • López Viñas, Xoán, “Aproximación á derivación verbal no galego medieval”, Interlingüística, XX, 2010, pp. 1-6.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Aproximación ao léxico do século XIX perspectivado a través do cancioneiro tradicional”, en Sánchez Palomino, Mª. Dolores (ed.): Lexicografía galega e portuguesa, A Coruña, UDC, 2010, pp. 185-213.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Dialectoloxía e lingüística. Sobre a aplicación dalgúns marcos teóricos á pesquisa dialectolóxica”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 471-491.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, Monografía da Revista Galega de Filoloxía, A Coruña, 2010.

 2. Relatorios en Congresos
  • Ferreiro, Manuel: "Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)", en III Coloquio de Lingüística Histórica (12 e 13 de novembro de 2015), TALG (Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega), Facultade de Filoloxía e Tradución, UVIGO, Vigo.

  • Ferreiro, Manuel: "O proxecto GLOSSA: dificultades e resultados", en Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica (Santiago de Compostela, 27-30 de julho de 2015), USC, Santiago de Compostela.

  • Ferreiro, Manuel: "Algunhas reflexións sobre o texto das cantigas profanas galego-portuguesas: as formas perdon / pardon", en XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia» (Porto, 21 a 25 de Setembro de 2015), AHLM, Universidade do Porto (Portugal).

  • Ferreiro, Manuel: "Antecedentes, desenvolvemento e resultados do GLOSSA (Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa)", en Xornadas Internacionais "Literatura galega: identidade, alteridade, exilio" (Madrid, 18-20 setembro 2014), UCM - UNED, Madrid. 

  • Ferreiro, Manuel, "Sobre topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26 e 27 de xuño de 2014), ILLA, Facultade de Filoloxía (UDC).

  • Eirín García, Leticia, "El motivo de la visión en las cantigas de amor de Don Denis. (Semejanzas y divergencias con otras escuelas poéticas contemporáneas)", en XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (San Millán de la Cogolla, del 8 al 14 de septiembre de 2013), AHLM, San Millán de la Cogolla (La Rioja).

  • Ferreiro, Manuel, "Sobre mais na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico ", en XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (San Millán de la Cogolla, del 8 al 14 de septiembre de 2013), AHLM, San Millán de la Cogolla (La Rioja).

  • Ferreiro, Manuel, "Edición crítica e texto: algunhas cuestións lexicais na poesía profana galego-portuguesa", en I Coloquio de Lingüística Histórica (Universidade de Santiago de Compostela, 1-4 de xullo de 2013), Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela.

  • López Viñas, Xoán, "Sobre o 'Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa' e o 'Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval'", en Conferência Internacional 'Dicionários que não existem. Tipologias lexicográficas", Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal).

  • Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga Don Beeito, ome duro [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago", en IV Congreso Internacional de la SEMYR. El texto infinito: reescritura y tradición en la Edad Media y el Renacimiento (Barcelona, 5-7 de sept. 2012), SEMYR, Barcelona.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, "O factor étnico-cultural como explicación para a variación lingüística”, en XVI Encontro Internacional de Reflexão e Investigação (Vila-Real, 8 e 9 de maio de 2012), Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila-Real (Portugal).

  • Ferreiro, Manuel, “Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión”, en X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Faro, 18 a 23 de Julho de 2011), AIL, Faro (Portugal).

  • Ferreiro, Manuel, “O subcórpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais”, en Congresso Internacional sobre Matéria Cavaleiresca (São Paulo, 9 e 10 de maio de 2011), Área de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo / Centro de Estudios Cervantinos - Universidad de Alcalá de Henares / Faculdade de Letras, São Paulo (Brasil).

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Locucións conectoras de carácter parentético no galego moderno e contemporáneo”, en X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Faro, 18 a 23 de Julho de 2011), AIL, Faro (Portugal).

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “As sucesivas descubertas do portugués na Galiza moderna e contemporánea na procura da utopía normalizadora”, en IX Congresso Alemão de Lusitanistas (Viena, 14 a 17 de setembro de 2011), Viena (Austria).

  • López Viñas, Xoán, “Glosario de sufixos do galego medieval. Descrición e problemas na elaboración”, en I Encuentro de jóvenes investigadores y doctores en Filología, Lingüística y Literatura Románicas y áreas afines. “Filología Románica Hoy” (Universidad Complutense de Madrid, 3-5 noviembre 2011), Madrid.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “A fala das persoas de idade e a súa importancia para o estudo da variación lingüística”, en IX Congresso Alemão de Lusitanistas (Viena, 14 a 17 de setembro de 2011), Viena (Austria).

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “As estruturas pleonásticas na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos”, en X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Faro, 18 a 23 de Julho de 2011), AIL, Faro (Portugal).

  • Eirín García, Leticia, “La cantiga de amor gallego-portuguesa en el contexto lírico de la Europa occidental medieval”, en XVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Alicante, 9-11 setiembre 2010), Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Alicante.

  • Ferreiro, Manuel, “Sobre a segmentación textual na lírica profana galego-portuguesa”, en Congreso Internacional O texto medieval: da edición á interpretación (Santiago de Compostela, 25-26 maio 2010), Área de Filoloxía Románica (USC), Santiago de Compostela.

  • Ferreiro, Manuel, “Erros dos copistas, lapsos dos editores (Sobre o pronome «che» no corpus profano da lírica galego-portuguesa)”, en Líneas y Pautas en el estudio de la literatura medieval y renacentista. III Congreso Internacional de la SEMYR (Oviedo, 27-30 septiembre 2010), Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Oviedo.

  • Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Conectores consecutivos en galego-portugués: da época medieval á actualidade”, en XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Universitat de València, del 6 a l’11 de setembre de 2010), Valencia. Publicado en Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual: Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Vol. 5: La pragmàtica, De Gruyter, 2013, pp. 437-448.

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel, “O réxime dos verbos galegos. Da lingua medieval á contemporánea”, en XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Universitat de València, del 6 a l’11 de setembre de 2010), Valencia.

 3. Teses de doutoramento
  • Mosquera Castro, Estefanía: Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS. Sobresaliente cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2014).        
  • Eirín García, Leticia: A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis. (Estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor). Apto cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2012).
  • López Viñas, Xoán: A formación de palabras no galego medieval: a afixación. Apto cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2012).